สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 237,612.73203,000.0014.6 %5.06,746.041,263.4981.3 %5.0
รวม 237,613 203,000 14.57 % 6,746 1,263 81.27 %