สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 169,995.5894,000.0044.7 %5.05,761.141,255.7078.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์157,990.2598,582.0137.6 %5.03,109.60429.4686.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์62,533.1451,706.0017.3 %5.01,728.20728.0657.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์184,800.80113,426.9938.6 %5.04,000.92839.8079.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์136,692.5969,866.0048.9 %5.02,399.87926.2061.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์80,314.7450,899.0036.6 %5.02,217.81563.2674.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์180,527.83103,512.0042.7 %5.01,589.50437.8872.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์97,589.6168,686.7929.6 %5.02,587.571,163.7455.0 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์216,027.09170,940.0020.9 %5.05,820.19661.4088.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์102,130.0563,794.0037.5 %5.01,002.13254.8574.6 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา775,807.38456,567.0041.1 %5.02,762.271,035.5562.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง243,306.84145,486.4440.2 %5.05,850.52811.3586.1 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์274,798.4181,439.0070.4 %5.03,791.34929.7075.5 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์221,760.02136,841.9838.3 %5.02,200.77595.9672.9 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา434,516.06273,293.0037.1 %5.07,494.26878.6088.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์113,411.2880,481.0029.0 %5.04,853.62278.0394.3 %5.0
สถาบันราชานุกูล148,534.80102,592.0030.9 %5.0659.29439.6133.3 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ25,067.5816,238.0035.2 %5.01,999.82252.5987.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,262.3954.3195.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,557.7612,351.0029.7 %5.03,127.58130.1695.8 %5.0
รวม 3,643,362 2,190,702 39.87 % 64,219 12,666 80.28 %