สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา215,719.02167,000.0022.6 %5.09,278.642,734.4870.5 %5.0
รวม 215,719 167,000 22.58 % 9,279 2,734 70.53 %