สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม88,962.9444,000.0050.5 %5.05,138.9333.3099.4 %5.0
รวม 88,963 44,000 50.54 % 5,139 33 99.35 %