สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ298,179.78206,192.0030.8 %5.07,208.781,885.8073.8 %5.0
รวม 298,180 206,192 30.85 % 7,209 1,886 73.84 %