สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 244,126.19331,470.00-35.8 %0.058,951.2011,277.5080.9 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20280.1171.5 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 120,130.48140,090.00-16.6 %0.029,392.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 77,799.53136,435.00-75.4 %0.029,857.003,641.3187.8 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 55,804.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,514.0612,759.29-95.9 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 101,402.52396,000.00-290.5 %0.06,449.803,807.6441.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)24,212.0321,689.0010.4 %5.07,978.604,994.5937.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.31,415.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010,811.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 98,333.8528,000.0071.5 %5.09,818.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 906,571.7572,892.8092.0 %5.022,122.7511,140.8549.6 %5.0
กองวินัย(วน.) 18,897.927,511.0060.3 %5.02,294.13336.5085.3 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,654.004,153.0079.9 %5.02,840.36273.6790.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 139,435.8346,145.00-17.0 %0.011,288.336,364.3843.6 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 1,016,033.302,009,131.00-97.7 %0.02,604.834,194.46-61.0 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 187,153.75356,348.00-90.4 %0.08,399.821,504.1382.1 %5.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,322.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20731.0625.6 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,095.47699.1886.3 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,239.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,977.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,352.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 38,335.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09,012.674,115.1554.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 74,375.95158,000.00-112.4 %0.015,759.076,130.9961.1 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 26,537.3516,000.0039.7 %5.04,861.382,382.1351.0 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,617.60952.5363.6 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,919.7316,652.00-11.6 %0.03,228.782,156.2033.2 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,051.84621.6540.9 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)26,657.8123,000.0013.7 %5.05,343.49601.9388.7 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 92,171.5074,000.0019.7 %5.013,858.953,125.0977.5 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,048.33396.9680.6 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 38,582.9926,709.0030.8 %5.04,506.33677.4285.0 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,493.41306.0579.5 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,884.47467.0475.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 20,867.1611,839.0043.3 %5.03,244.991,646.2549.3 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร59,340.69139,068.89-134.4 %0.020,949.283,295.0684.3 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร60,020.0482,991.00-38.3 %0.08,837.60937.6189.4 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.41,213.0127,537.0033.2 %5.09,327.16950.9589.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,984.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,139.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 313,116.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,654.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 420,273.0717,991.9911.3 %5.03,601.613,085.5314.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 525,068.4712,369.0350.7 %5.04,489.241,444.7967.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 619,354.9713,827.1528.6 %5.02,565.061,727.1032.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร86,943.67106,000.00-21.9 %0.038,331.5682,472.41-115.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง28,924.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,337.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,800.672,190.0087.7 %5.02,231.23236.1689.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 337,591.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,627.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.214,836.12-66.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 820,510.9020,800.00-1.4 %0.02,842.67836.0070.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 922,996.4230,553.00-32.9 %0.03,026.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ109,804.2892,458.6415.8 %5.048,095.87210,548.28-337.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,105.0542,238.00-20.3 %0.010,432.895,083.4451.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ71,918.6621,327.9270.3 %5.010,411.1012,283.18-18.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 194,520.6054,716.7342.1 %5.029,168.274,266.3685.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 224,344.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,921.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 322,875.3949,505.00-116.4 %0.03,381.5511,224.75-231.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,945.111,148.6040.9 %5.0
กองบังคับการปราบปราม29,370.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,128.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค28,823.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,440.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,113.4920,702.0010.4 %5.04,676.269,496.21-103.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี24,016.7323,700.001.3 %0.55,673.105,658.400.3 %0.5
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,106.8333,422.0014.5 %5.020,731.331,649.2292.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 67,294.8237,120.0044.8 %5.012,815.968,544.8133.3 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ25,050.7217,493.5230.2 %5.04,855.393,527.2027.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,944.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,290.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.53,051.51102,356.25-92.9 %0.02,654.9724,778.40-833.3 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ16,172.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,136.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.50,851.3373,526.00-44.6 %0.09,882.566,796.9531.2 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว24,849.6019,000.0023.5 %5.015,984.627,164.7555.2 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)16,851.208,334.0050.5 %5.01,884.47377.6580.0 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,927.38266.5486.2 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.67801.3451.1 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.252,080.3142.9 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง42,341.0832,458.0023.3 %5.0365,235.53940.0499.7 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,954.70766.4560.8 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.013,858.951,769.7187.2 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90375.9878.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.602,041.2051.2 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.18,301.3016,458.0010.1 %5.03,613.863,160.3512.5 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,910.5871.0897.6 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.30,693.8718,000.0041.4 %5.03,828.72305.0092.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,929.165,366.0078.5 %5.06,213.505,161.4916.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 163,324.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,374.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ตชด.ภาค 244,384.1354,768.40-23.4 %0.03,808.361,020.7573.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 332,959.7129,779.009.7 %4.583,859.5613,339.7084.1 %5.0
บก.ตชด.ภาค 434,336.6418,906.0544.9 %5.05,061.066,355.50-25.6 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.55,207.7327,369.0050.4 %5.06,213.6415,652.45-151.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,804.8514,898.0057.2 %5.07,115.234,215.5340.8 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.45,271.0110,935.8275.8 %5.011,187.5513,064.58-16.8 %0.0
โรงพยาบาลดารารัศมี60,641.4528,455.5553.1 %5.03,762.38182.1895.2 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28.50ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,221.41113,672.00-197.4 %0.03,271.54308.3590.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 177,047.6939,448.0048.8 %5.032,793.33472.7698.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1020,350.8533,630.00-65.3 %0.053,398.34961.5098.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 217,951.8531,890.07-77.6 %0.023,007.601,691.9592.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 350,781.1522,420.0055.8 %5.024,684.851,765.0092.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4170,832.7219,110.0088.8 %5.078,988.87321.3699.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 524,718.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,825.21728.0091.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 58,194.7317,416.0070.1 %5.023,530.25530.2697.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,373.669,039.003.6 %1.543,018.51169.3799.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 818,555.5724,874.00-34.1 %0.092,162.432,354.7197.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,890.1612,785.01-17.4 %0.04,896.461,149.4076.5 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน47,733.4354,230.00-13.6 %0.08,696.50997.7788.5 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,830.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0846.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,124,600 5,561,201 0.00 % 1,442,944 580,975 0.00 %