สรุปผลประเมิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน125,854.69134,908.00-7.2 %0.07,064.961,025.3585.5 %5.0
รวม 125,855 134,908 -7.19 % 7,065 1,025 85.49 %