สรุปผลประเมิน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ129,359.0589,208.0731.0 %5.05,467.23567.7189.6 %5.0
รวม 129,359 89,208 31.04 % 5,467 568 89.62 %