สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ312,469.03404,000.00-29.3 %0.012,517.861,083.0091.3 %5.0
รวม 312,469 404,000 -29.29 % 12,518 1,083 91.35 %