สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา114,095.9762,163.0045.5 %5.05,379.681,358.4174.7 %5.0
รวม 114,096 62,163 45.52 % 5,380 1,358 74.75 %