สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว102,429.0850,599.5050.6 %5.05,326.53869.3083.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 3,984.607,578.53-90.2 %0.02,826.34204.9692.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน4,911.917,828.26-59.4 %0.01,603.82366.3177.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี2,798.2111,081.85-296.0 %0.01,918.31284.0585.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี3,726.487,220.00-93.7 %0.0757.34403.9846.7 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ5,972.8513,287.00-122.5 %0.02,479.57898.8363.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา5,655.006,869.20-21.5 %0.02,514.77705.2072.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง35,870.7413,576.3362.2 %5.02,637.58363.8586.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา2,845.638,598.32-202.2 %0.02,342.82457.0280.5 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร837.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0879.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1,307.931.0099.9 %5.03,100.070.95100.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว1,156.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,410.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 879.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,459.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 169,502 126,640 0.00 % 25,507 4,554 0.00 %