สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ98,645.0049,006.0050.3 %5.05,160.821,372.1873.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,455.943,766.40-158.7 %0.02,718.7640.3598.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น3,257.163,195.871.9 %0.5380.321.0099.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,581.993,261.009.0 %4.5491.54294.6640.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,789.818,154.00-115.2 %0.02,474.80527.0078.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น3,819.4014,956.30-291.6 %0.02,767.07183.9993.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,685.526,187.727.4 %3.51,173.88144.2687.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรีไม่ครบ5,475.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ353.02ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,739.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,749.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,735.416,006.00-60.8 %0.0874.1633.2696.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่4,101.886,929.17-68.9 %0.03,465.88345.0790.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,356.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0697.71332.0052.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี15,001.6617,002.35-13.3 %0.02,109.99365.7582.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี11,650.2314,306.01-22.8 %0.01,746.08326.2681.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง12,950.0631,298.47-141.7 %0.02,057.91253.6587.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี15,135.2215,947.60-5.4 %0.01,416.14185.7186.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี18,928.4217,692.286.5 %3.01,497.67307.8779.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี18,793.4041,514.00-120.9 %0.01,110.55330.2870.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี19,769.0323,550.00-19.1 %0.01,164.53205.8682.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,227.0619,408.00-6.5 %0.01,047.75428.2359.1 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี24,416.9317,220.0029.5 %5.01,198.02371.5069.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง19,482.1617,670.009.3 %4.51,158.31112.8090.3 %5.0
รวม 303,426 317,071 -4.50 % 34,712 6,162 82.25 %