สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน170,177.48139,170.0018.2 %5.07,018.062,410.8065.6 %5.0
รวม 170,177 139,170 18.22 % 7,018 2,411 65.65 %