สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์122,731.8394,210.0023.2 %5.06,173.86387.6993.7 %5.0
รวม 122,732 94,210 23.24 % 6,174 388 93.72 %