สรุปผลประเมิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม145,736.9595,907.0034.2 %5.07,333.85551.8592.5 %5.0
รวม 145,737 95,907 34.19 % 7,334 552 92.48 %