สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า121,923.6129,441.5775.9 %5.05,085.78211.4295.8 %5.0
รวม 121,924 29,442 75.85 % 5,086 211 95.84 %