สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี379,817.19259,433.0031.7 %ผ่าน20,322.53558.3797.3 %ผ่าน
รวม 379,817 259,433 31.70 % ผ่าน 20,323 558 97.25 % ผ่าน