สรุปผลประเมิน กรมท่าอากาศยาน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมท่าอากาศยาน376,380.81399,307.00-6.1 %ไม่ผ่าน17,808.691,417.9892.0 %ผ่าน
รวม 376,381 399,307 -6.09 % ไม่ผ่าน 17,809 1,418 92.04 % ผ่าน