สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)329,845.38221,000.0033.0 %ผ่าน16,067.13179.0098.9 %ผ่าน
รวม 329,845 221,000 33.00 % ผ่าน 16,067 179 98.89 % ผ่าน