สรุปผลประเมิน กองทัพบก รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพบก1,539,864.803,419,678.00-122.1 %ไม่ผ่าน30,684.3157,960.10-88.9 %ไม่ผ่าน
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กรมการทหารช่าง(กช.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)509,033.50248,815.7251.1 %ผ่าน21,632.607,844.9563.7 %ผ่าน
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)365,896.59153,536.0058.0 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)79,658.7178,864.001.0 %ไม่ผ่าน4,330.841,018.5076.5 %ผ่าน
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)1,634,803.50919,620.8843.7 %ผ่าน35,213.5970,379.65-99.9 %ไม่ผ่าน
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)5,343,168.002,695,950.0049.5 %ผ่าน27,892.1911,455.9558.9 %ผ่าน
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)411,969.50240,245.0041.7 %ผ่าน19,644.0515,801.3519.6 %ไม่ผ่าน
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)1,081,609.001,001,359.007.4 %ไม่ผ่าน41,413.749,194.8577.8 %ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)495,955.94295,434.0040.4 %ผ่าน20,078.6521,828.90-8.7 %ไม่ผ่าน
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)3,575,231.502,743,679.3023.3 %ผ่าน82,446.27144,310.25-75.0 %ไม่ผ่าน
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)426,066.44245,291.0042.4 %ผ่าน18,802.989,948.1047.1 %ผ่าน
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)5,511,552.003,924,213.0028.8 %ผ่าน108,886.5054,138.8050.3 %ผ่าน
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)965,830.75502,594.0048.0 %ผ่าน39,307.6614,553.1563.0 %ผ่าน
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
บก.ทภ.๓ และ มทบ.392,759,394.302,043,699.0025.9 %ผ่าน50,815.3425,368.8550.1 %ผ่าน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)2,462,343.501,939,490.0021.2 %ผ่าน101,311.1785,555.6015.6 %ไม่ผ่าน
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)2,606,033.801,538,676.0041.0 %ผ่าน48,275.583,875.2092.0 %ผ่าน
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)366,800.6979,194.0078.4 %ผ่าน15,942.061,470.6090.8 %ผ่าน
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)501,613.5365,440.0087.0 %ผ่าน16,551.772,036.3087.7 %ผ่าน
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)315,253.13140,000.0055.6 %ผ่าน16,542.395,745.6065.3 %ผ่าน
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)2,492,175.302,062,169.0017.3 %ไม่ผ่าน47,665.2317,436.3063.4 %ผ่าน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)1,206,846.60774,333.0035.8 %ผ่าน21,753.036,671.5069.3 %ผ่าน
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)4,286,926.002,472,110.8042.3 %ผ่าน76,641.755,973.6092.2 %ผ่าน
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.1,072,484.80907,434.6315.4 %ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กลุ่ม รพ.ทภ.264,228,560.004,080,136.0093.6 %ผ่าน27,427.1315,872.4042.1 %ผ่าน
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช3,853,186.302,515,254.3034.7 %ผ่าน16,357.6815,977.502.3 %ไม่ผ่าน
กสษ.1 กส.ทบ.284,388.0984,000.5270.5 %ผ่าน6,373.622,976.9053.3 %ผ่าน
กสษ.2 กส.ทบ.289,245.9180,183.5172.3 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
กสษ.3 กส.ทบ.117,277.1394,948.0019.0 %ไม่ผ่าน3,817.04978.5074.4 %ผ่าน
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)917,346.25418,658.2554.4 %ผ่าน25,969.0227,472.05-5.8 %ไม่ผ่าน
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)1,984,412.401,205,357.1039.3 %ผ่าน42,979.7712,426.3071.1 %ผ่าน
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)5,420,452.002,881,946.5046.8 %ผ่าน184,565.053,175.3598.3 %ผ่าน
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ค่ายสุรสิงหนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
นสศ. พื้นที่ ช.ม.510,823.56218,168.0057.3 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
นสศ. พื้นที่ น.ม.97,220.2076,158.0921.7 %ผ่าน18,416.661,729.9590.6 %ผ่าน
นสศ. พื้นที่ พ.ล.460,817.59225,865.0051.0 %ผ่าน11,615.228,049.3530.7 %ผ่าน
บชร.21,438,759.00899,568.5037.5 %ผ่าน25,939.8216,246.0537.4 %ผ่าน
บชร.3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)228,261.4186,248.5062.2 %ผ่าน4,713.681,983.1557.9 %ผ่าน
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.161,358.9426,954.0083.3 %ผ่าน3,569.28919.5074.2 %ผ่าน
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.32,195.2314,594.0054.7 %ผ่าน2,167.52404.7081.3 %ผ่าน
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)483,503.69172,468.0064.3 %ผ่าน18,104.747,537.6558.4 %ผ่าน
พล.ร.11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)1,157,122.90650,170.6343.8 %ผ่าน24,816.8831,056.90-25.1 %ไม่ผ่าน
พัน.สต.กส.ทบ.428,955.25176,403.9758.9 %ผ่าน9,262.992,802.5069.7 %ผ่าน
พัน.สท.130,319.5956,087.1657.0 %ผ่าน18,426.392,263.5087.7 %ผ่าน
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)1,318,926.50320,813.0075.7 %ผ่าน62,443.9213,485.0078.4 %ผ่าน
มณฑลทหารบกที่ 310.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ39,972.4817,586.6556.0 %ผ่าน
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)2,470,402.001,417,578.3042.6 %ผ่าน46,967.926,980.7085.1 %ผ่าน
มณฑลทหารบกที่ 362,188,145.002,027,726.007.3 %ไม่ผ่าน38,545.4636,915.454.2 %ไม่ผ่าน
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )1,274,337.80468,316.6963.3 %ผ่าน24,736.2012,506.8549.4 %ผ่าน
มทบ.11 และ นขต.ฯ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มทบ.150.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มทบ.17ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)1,102,913.80148,893.6386.5 %ผ่าน16,640.377,164.5056.9 %ผ่าน
มทบ.223,134,915.001,144,979.0063.5 %ผ่าน62,471.2324,219.7061.2 %ผ่าน
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)1,980,428.10457,369.1676.9 %ผ่าน37,587.0918,380.8051.1 %ผ่าน
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)1,154,958.90347,511.0669.9 %ผ่าน22,170.4510,839.3051.1 %ผ่าน
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )998,877.44284,274.0071.5 %ผ่าน19,848.7811,995.9039.6 %ผ่าน
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)1,401,327.90488,724.4465.1 %ผ่าน28,662.1518,411.7035.8 %ผ่าน
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)1,004,168.60369,500.6963.2 %ผ่าน19,564.788,465.0056.7 %ผ่าน
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)1,147,182.50395,224.3465.5 %ผ่าน22,970.648,338.1563.7 %ผ่าน
มทบ.3100.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ40,858.4124,891.6539.1 %ผ่าน
มทบ.321,111,697.00618,146.7544.4 %ผ่าน20,939.7911,733.5044.0 %ผ่าน
มทบ.341,277,346.00504,379.0060.5 %ผ่าน25,013.855,677.3577.3 %ผ่าน
มทบ.351,251,659.80835,530.1333.2 %ผ่าน24,938.1324,599.001.4 %ไม่ผ่าน
มทบ.37940,711.63281,291.3870.1 %ผ่าน18,871.0212,811.9032.1 %ผ่าน
ร.12 รอ. และ นขต.0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)396,666.25162,457.7759.0 %ผ่าน7,092.003,218.5054.6 %ผ่าน
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)869,214.75257,360.0070.4 %ผ่าน17,716.0812,325.1030.4 %ผ่าน
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)1,043,601.90307,702.8470.5 %ผ่าน19,613.826,894.7564.8 %ผ่าน
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)470,735.1397,818.0079.2 %ผ่าน25,136.796,351.5074.7 %ผ่าน
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)891,811.13377,972.2557.6 %ผ่าน17,071.156,370.3062.7 %ผ่าน
รพ.ของ ทภ.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รพ.รร.จปร.464,427.72223,163.0051.9 %ผ่าน1,681.371,080.4035.7 %ผ่าน
รร.กส.กส.ทบ.152,632.98134,633.9411.8 %ไม่ผ่าน8,335.442,736.0067.2 %ผ่าน
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
รร.พธ.พธ.ทบ.157,665.58107,558.0031.8 %ผ่าน6,628.596,010.609.3 %ไม่ผ่าน
รร.ส.สส.312,338.41204,699.0034.5 %ผ่าน9,221.761,954.6578.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)4,476,819.5010,553,009.00-135.7 %ไม่ผ่าน25,140.9844,375.65-76.5 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)1,577,269.30871,573.0044.7 %ผ่าน17,099.997,098.0058.5 %ผ่าน
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ12,430.563,279.9073.6 %ผ่าน
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก249,165.75434,659.00-74.4 %ไม่ผ่าน6,808.481,490.2578.1 %ผ่าน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)699,870.00816,196.00-16.6 %ไม่ผ่าน18,479.8210,491.0043.2 %ผ่าน
ศสท.กส.ทบ.490,493.75202,248.0058.8 %ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 2,341,088.001,310,732.5044.0 %ผ่าน88,454.5234,743.2560.7 %ผ่าน
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)245,208.47110,488.5554.9 %ผ่าน22,542.454,605.6079.6 %ผ่าน
รวม 160,831,730 68,737,528 0.00 % รายงานไม่ครบ 2,167,011 1,152,469 0.00 % รายงานไม่ครบ