สรุปผลประเมิน กองทัพเรือ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กองทัพเรือ 604,393.19893,618.00-47.9 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมการขนส่งทหารเรือ (ขส.ทร.)1,189,493.80379,760.0068.1 %ผ่าน28,986.6774,391.45-156.6 %ไม่ผ่าน
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ (กพร.ทร.)122,624.88106,952.0012.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมข่าวทหารเรือ พื้นที่ จว.ระนอง (ขว.ทร.)166,903.2392,892.5044.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมช่างโยธาทหารเรือ (ชย.ทร.)222,709.69101,000.0054.6 %ผ่าน4,576.954,460.252.5 %ไม่ผ่าน
กรมทหารราบที่ 2กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.๒ พล.นย.)497,668.94265,680.0046.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน (กรม ร.๓ พล.นย.)610,257.63516,726.0015.3 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมพลาธิการทหารเรือ (พธ.ทร.)362,095.81203,000.0043.9 %ผ่าน16,066.72525.0096.7 %ผ่าน
กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)2,915,071.305,161,381.00-77.1 %ไม่ผ่าน11,490.087,910.5531.2 %ผ่าน
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.)798,627.75679,762.1914.9 %ไม่ผ่าน26,947.442,080.5092.3 %ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)200,960.97162,000.0019.4 %ไม่ผ่าน3,937.291,833.5053.4 %ผ่าน
กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)1,850,539.301,373,607.0025.8 %ผ่าน33,411.1832,831.551.7 %ไม่ผ่าน
กรมสวัสดิการทหารเรือ (สก.ทร.)326,542.94158,000.0051.6 %ผ่าน13,622.439,009.3033.9 %ผ่าน
กรมสารบรรณทหารเรือ (สบ.ทร.)272,710.94168,000.0038.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กรมสารวัตรทหารเรือ (กรม สห.ทร.)855,441.13302,000.0064.7 %ผ่าน17,845.2613,746.3023.0 %ผ่าน
กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ (สสท.ทร.)556,988.69323,000.0042.0 %ผ่าน11,316.1511,278.090.3 %ไม่ผ่าน
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (อล.ทร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน15,550.178,982.4542.2 %ผ่าน
กรมอุทกศาสตร์ (อศ.)358,847.25277,735.0022.6 %ผ่าน14,000.673,304.1576.4 %ผ่าน
กรมอู่ทหารเรือ (อร.)633,054.50468,219.0026.0 %ผ่าน18,970.329,716.0548.8 %ผ่าน
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)840,221.50208,865.3875.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน821,824.00657,324.0020.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองพันทหารราบที่ 7 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน375,081.50106,384.0071.6 %ผ่าน6,671.732,940.3055.9 %ผ่าน
กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ (กทบ.กร.)377,784.00273,000.0027.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ (กบฮ.กร.)69,147.1051,174.2226.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
กองเรือยุทธการ (กร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน59,677.8017,821.3570.1 %ผ่าน
กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.)334,603.94294,972.0011.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ฐานทัพเรือกรุงเทพ (ฐท.กท.)312,385.59186,000.0040.5 %ผ่าน6,506.886,506.550.0 %ไม่ผ่าน
ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ฐท.พง.ทรภ.๓)1,295,968.601,060,049.0018.2 %ไม่ผ่าน36,418.654,841.8586.7 %ผ่าน
ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 (ฐท.สข.ทรภ.๒)267,003.81158,969.9840.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฐท.สส.)23,117,290.0016,688,890.0027.8 %ผ่าน385,167.6651,516.8586.6 %ผ่าน
ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1)119,018.6479,816.0032.9 %ผ่าน19,416.483,789.0880.5 %ผ่าน
ทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)811,590.3120,216.0097.5 %ผ่าน18,226.262,018.7588.9 %ผ่าน
ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ.๓)220,064.69116,556.0047.0 %ผ่าน13,385.617,645.0042.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ3,738,729.303,458,352.007.5 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)799,090.75650,528.0018.6 %ไม่ผ่าน25,103.7315,808.8037.0 %ผ่าน
สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ (สลก.ทร.)1,204,845.001,008,000.0016.3 %ไม่ผ่าน22,785.007,375.2067.6 %ผ่าน
หน่วยบัญชการนาวิกโยธิน (นย.)5,940,472.50250,477.3995.8 %ผ่าน139,512.69104,147.0925.3 %ผ่าน
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)2,402,118.50215,779.6491.0 %ผ่าน69,653.8854,708.0021.5 %ผ่าน
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.)178,121.55143,984.0019.2 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.)533,365.38376,099.4729.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.)3,159,136.302,542,000.0019.5 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ (อรม.อร.)2,984,772.502,393,444.0019.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 62,447,568 42,574,212 31.82 % ผ่าน 1,019,248 459,188 54.95 % ผ่าน