สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมการแพทย์ 0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่595,665.81279,180.0053.1 %ผ่าน13,490.243,947.5070.7 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน109,930.1781,699.0025.7 %ผ่าน7,042.731,871.8673.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น366,822.84182,460.0050.3 %ผ่าน10,152.601,571.6084.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี354,067.8882,439.0076.7 %ผ่าน4,169.511,860.1055.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี207,362.0695,810.4053.8 %ผ่าน6,466.931,152.0782.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี2,392,851.502,932,000.00-22.5 %ไม่ผ่าน15,459.397,652.4850.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่299,746.44161,317.3446.2 %ผ่าน13,185.032,430.8081.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี525,875.50902,160.00-71.6 %ไม่ผ่าน4,193.194,003.494.5 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี516,014.44708,252.00-37.3 %ไม่ผ่าน3,928.093,068.9721.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี571,421.13108,339.0081.0 %ผ่าน6,740.682,318.0065.6 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง435,257.56515,106.91-18.3 %ไม่ผ่าน7,738.291,739.0677.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี551,346.25460,355.0016.5 %ไม่ผ่าน8,147.142,459.9869.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี605,628.19676,243.00-11.7 %ไม่ผ่าน7,938.772,308.5870.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี551,016.31744,635.00-35.1 %ไม่ผ่าน11,560.901,702.3985.3 %ผ่าน
โรงพยาบาลราชวิถี4,354,833.007,838,510.00-80.0 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โรงพยาบาลเลิดสิน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โรงพยาบาลสงฆ์603,703.50944,732.00-56.5 %ไม่ผ่าน0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี65,505.4967,356.00-2.8 %ไม่ผ่าน4,068.59600.4385.2 %ผ่าน
สถาบันประสาทวิทยา851,329.501,623,235.00-90.7 %ไม่ผ่าน5,258.711,191.2577.3 %ผ่าน
สถาบันพยาธิวิทยา261,855.97199,000.0024.0 %ผ่าน1,272.30340.4573.2 %ผ่าน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถาบันโรคผิวหนัง307,282.94452,196.38-47.2 %ไม่ผ่าน1,533.171,831.92-19.5 %ไม่ผ่าน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี5,713,793.002,854,000.0050.1 %ผ่าน12,108.241,243.7389.7 %ผ่าน
รวม 20,241,310 21,909,026 -8.24 % ไม่ผ่าน 144,455 43,295 0.00 % รายงานไม่ครบ