สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมควบคุมโรค ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง37,711.23174,699.00-363.3 %ไม่ผ่าน10,846.971,412.3987.0 %ผ่าน
รวม 37,711 174,699 0.00 % รายงานไม่ครบ 10,847 1,412 0.00 % รายงานไม่ครบ