สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมสุขภาพจิต 553,380.88326,000.0041.1 %ผ่าน17,411.603,316.2681.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์537,505.69276,766.4448.5 %ผ่าน9,405.251,428.4284.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์199,363.78129,247.0035.2 %ผ่าน4,787.792,542.7646.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์564,743.44358,709.0036.5 %ผ่าน11,931.532,962.6275.2 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์461,926.16215,770.9853.3 %ผ่าน7,875.262,882.3663.4 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์225,779.75158,115.9730.0 %ผ่าน6,628.581,758.8973.5 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์568,191.38283,090.0050.2 %ผ่าน4,801.851,256.3073.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์313,992.69167,838.9846.5 %ผ่าน8,030.542,665.5966.8 %ผ่าน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์689,167.19387,270.0043.8 %ผ่าน16,577.662,979.3782.0 %ผ่าน
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์309,643.84206,592.0033.3 %ผ่าน3,835.941,231.5367.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลศรีธัญญา1,920,031.501,451,096.0024.4 %ผ่าน6,517.444,111.9636.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนปรุง749,714.13452,783.6339.6 %ผ่าน18,466.042,781.4784.9 %ผ่าน
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์867,634.25249,669.0071.2 %ผ่าน11,607.414,632.8560.1 %ผ่าน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์628,927.75508,921.0019.1 %ไม่ผ่าน7,421.391,994.3373.1 %ผ่าน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา1,396,667.801,046,008.0025.1 %ผ่าน22,613.712,923.9587.1 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์367,996.22206,583.0043.9 %ผ่าน14,659.431,075.6992.7 %ผ่าน
สถาบันราชานุกูล501,169.38376,347.0024.9 %ผ่าน3,613.861,133.7568.6 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ80,677.5251,028.0036.8 %ผ่าน6,006.66386.1593.6 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน3,939.28205.2494.8 %ผ่าน
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์55,814.2640,490.0027.5 %ผ่าน8,964.38527.1494.1 %ผ่าน
รวม 10,992,328 6,892,326 37.30 % ผ่าน 195,096 42,797 78.06 % ผ่าน