สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 334,230.72310,830.007.0 %ไม่ผ่าน17,808.69655.0796.3 %ผ่าน
รวม 334,231 310,830 7.00 % ไม่ผ่าน 17,809 655 96.32 % ผ่าน