สรุปผลประเมิน กรมบัญชีกลาง รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมบัญชีกลาง0.00ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ37,675.531,065.3997.2 %ผ่าน
รวม 0 0 0.00 % รายงานไม่ครบ 37,676 1,065 97.17 % ผ่าน