สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาที่ดิน รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 - พฤษภาคม 2565)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
กรมพัฒนาที่ดิน555,337.31542,522.002.3 %ไม่ผ่าน24,046.403,892.2583.8 %ผ่าน
รวม 555,337 542,522 2.31 % ไม่ผ่าน 24,046 3,892 83.81 % ผ่าน