สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 - สิงหาคม 2565)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %38.63 %91.80 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %22.47 %67.95 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-1.85 %39.97 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %22.53 %71.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %22.59 %77.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %78.47 %86.55 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %75.16 %82.31 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %25.67 %77.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %55.30 %91.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %23.10 %94.73 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %84.45 %83.33 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %35.06 %96.33 %ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %23.65 %69.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ1100.00 %100.00 %90.78 %93.86 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %90.91 %31.76 %66.83 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %23.27 %25.87 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก101100.00 %100.00 %41.26 %55.69 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ42100.00 %100.00 %35.53 %60.10 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %25.08 %24.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %2.06 %89.57 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %1.51 %92.18 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์580.00 %80.00 %60.47 %91.47 %ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %14.54 %94.37 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %15.29 %89.92 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-17.02 %56.72 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %75.20 %93.30 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.28 %92.14 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-91.20 %39.73 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-27.50 %94.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %44.91 %79.86 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %8.38 %91.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %28.84 %57.04 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %36.11 %78.84 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว13100.00 %100.00 %57.43 %84.60 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2391.30 %91.30 %-2.57 %77.41 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %40.12 %82.93 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10891.67 %88.89 %-51.66 %75.75 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %28.33 %55.55 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-82.04 %63.25 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.01 %82.30 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %-0.09 %57.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %32.11 %52.56 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %13.79 %81.80 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %91.80 %96.57 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %10.69 %86.42 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %19.37 %89.91 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %23.21 %76.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %35.72 %81.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %11.92 %-10.24 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %50.48 %93.08 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %35.80 %-9.08 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %49.42 %91.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %6.72 %87.98 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %36.51 %92.13 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %13.69 %36.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-6.02 %87.45 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %3.59 %35.62 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %14.45 %67.70 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %32.02 %93.57 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %74.94 %93.36 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %30.36 %55.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %50.89 %80.36 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %17.66 %35.49 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %42.51 %38.57 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %22.14 %84.51 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.96 %66.73 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-5.05 %93.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %22.52 %76.61 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %42.29 %67.18 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 2853.57 %42.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %62.64 %95.28 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %67.42 %97.33 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %72.17 %93.63 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %37.82 %94.22 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %47.17 %91.06 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %39.14 %74.34 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %21.82 %83.59 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3390.91 %84.85 %34.78 %64.18 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %35.30 %86.49 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %23.57 %87.21 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %9.16 %80.88 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %33.82 %81.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %75.94 %92.66 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %34.96 %80.32 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %20.80 %27.74 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %23.53 %57.76 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-67.32 %60.28 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %18.49 %57.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %59.80 %68.97 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-11.35 %79.81 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.28 %83.60 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.07 %83.25 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %44.39 %52.04 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %24.25 %49.32 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %52.84 %25.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.26 %91.50 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %67.89 %57.88 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %36.13 %84.23 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %36.47 %82.71 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %36.43 %65.88 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %58.10 %95.60 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.04 %56.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %46.19 %78.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %27.59 %20.55 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %66.85 %76.00 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6698.48 %98.48 %14.56 %98.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %82.49 %96.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %83.04 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-43.06 %92.32 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-64.60 %84.70 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %52.04 %94.88 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน475.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %50.05 %35.20 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-3.58 %68.41 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-37.00 %55.21 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %86.09 %67.28 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์30.00 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %20.86 %74.78 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %33.71 %75.31 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %32.74 %86.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %22.72 %52.06 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %46.53 %78.60 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %7.87 %78.69 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่560.00 %60.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %55.43 %91.95 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %23.32 %95.56 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %45.11 %95.09 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %37.31 %53.60 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %37.83 %49.87 %ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %34.67 %89.96 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10884.52 %88.89 %1.50 %72.15 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-19.96 %83.21 %ไม่ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ