สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 163 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %44.89 %87.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %30.61 %83.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %15.96 %39.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %20.59 %88.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %35.52 %85.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %78.05 %90.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %33.26 %90.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %31.25 %81.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %71.62 %96.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %40.93 %97.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %81.29 %91.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %38.72 %98.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %32.86 %59.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม11100.00 %90.91 %36.94 %61.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %13.32 %19.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก101100.00 %77.23 %42.81 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ42100.00 %80.77 %35.84 %51.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพอากาศ1492.86 %100.00 %24.34 %5.16 %ผ่านไม่ผ่าน5.02.5
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %15.50 %96.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธนารักษ์580.00 %80.00 %33.64 %91.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-38.36 %97.14 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %95.24 %24.94 %91.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %0.00 %-6.51 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %0.00 %80.77 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %89.18 %96.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-76.68 %32.23 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-17.58 %91.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-13.98 %85.14 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %49.26 %81.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %25.31 %93.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %32.70 %57.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %33.77 %77.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว1376.92 %76.92 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2373.91 %78.26 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ1492.86 %78.57 %46.08 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10894.44 %96.30 %-49.23 %77.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %35.37 %68.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-54.83 %53.01 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %62.12 %90.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %20.65 %66.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมปศุสัตว์ 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %9.06 %76.45 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %91.04 %98.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %18.27 %86.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %27.64 %91.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %30.50 %81.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %42.26 %85.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %18.80 %59.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %61.72 %94.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %44.01 %15.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %52.73 %92.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %11.50 %93.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า10.00 %100.00 %0.00 %94.32 %-ผ่าน0.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %18.55 %47.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %2.05 %92.05 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %18.76 %44.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %20.16 %70.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %35.47 %97.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %82.24 %95.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %34.64 %52.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %54.74 %87.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %22.86 %63.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %18.48 %33.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %46.65 %72.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %28.21 %84.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %51.48 %71.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %4.54 %91.66 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %22.48 %74.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %45.24 %81.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 2857.14 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %50.09 %97.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %64.17 %96.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %67.54 %97.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %76.78 %97.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %32.97 %97.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %50.42 %95.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %44.37 %80.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %18.88 %88.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน3390.91 %84.85 %33.11 %62.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %38.17 %93.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %28.30 %90.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %11.73 %89.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %41.86 %92.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %75.58 %96.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %40.67 %86.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %23.35 %36.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %40.28 %52.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-51.14 %64.41 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %38.64 %52.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %1.39 %91.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %59.18 %73.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %-21.71 %87.55 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.03 %91.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %69.35 %84.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %45.23 %59.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %24.02 %64.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %59.53 %24.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.79 %94.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %71.37 %60.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 333.33 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %34.74 %86.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %28.60 %89.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %47.33 %66.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %61.18 %97.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %97.18 %71.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %52.18 %80.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %6.44 %75.04 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %67.81 %81.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 6690.91 %90.91 %19.60 %98.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %85.97 %96.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %96.29 %85.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %11.70 %96.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-46.03 %88.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-48.03 %95.90 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน4100.00 %100.00 %-12.93 %87.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %53.38 %58.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-9.31 %71.06 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-25.84 %70.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %89.95 %75.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %15.86 %81.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %41.09 %78.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %38.10 %84.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %17.99 %65.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %44.22 %88.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.00 %86.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %1.43 %97.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %15.47 %78.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.15 %95.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %35.40 %92.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.99 %97.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %36.50 %52.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %51.78 %67.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %48.32 %91.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10867.78 %75.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-12.06 %84.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0