สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี3,079.7932.0099.0 %ผ่าน414.3581.5280.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,402.494,216.684.2 %ไม่ผ่าน815.0140.6395.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,973.171,578.0046.9 %ผ่าน585.530.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,854.8221,128.607.6 %ไม่ผ่าน4,256.83669.3284.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย3,893.751,140.0070.7 %ผ่าน343.5247.2486.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,560.961,614.0064.6 %ผ่าน125.1544.1764.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,382.52366.0089.2 %ผ่าน194.7431.5583.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,128.611,075.0074.0 %ผ่าน248.2740.9683.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,846.421,893.0050.8 %ผ่าน227.2734.6484.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,619.77887.0075.5 %ผ่าน316.8231.5090.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,289.173,776.0028.6 %ผ่าน260.7228.6089.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,424.07330.0090.4 %ผ่าน294.6659.8579.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง7,394.081,080.0085.4 %ผ่าน185.8829.9883.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,468.41819.0076.4 %ผ่าน120.3829.9975.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,016.131,116.0077.8 %ผ่าน271.6961.0977.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,437.23690.0079.9 %ผ่าน158.7222.0986.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน9,215.17389.0095.8 %ผ่าน191.7723.8087.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,376.771,969.7663.4 %ผ่าน1,176.34719.6138.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี763.6344.0094.2 %ผ่าน471.40140.7470.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,096.262,640.0035.6 %ผ่าน1,060.93164.0784.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,128.111,580.0069.2 %ผ่าน699.62194.0472.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,943.85810.0072.5 %ผ่าน585.56236.6359.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,103.262,753.0032.9 %ผ่าน832.72746.3810.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,222.133,396.60-52.9 %ไม่ผ่าน457.6574.7383.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,075.652,807.0044.7 %ผ่าน1,346.13574.2757.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,088.483,025.0026.0 %ผ่าน813.69319.8260.7 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,794.0715,776.00-46.2 %ไม่ผ่าน1,365.22509.5262.7 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)8,139.3211,373.26-39.7 %ไม่ผ่าน1,948.18209.1089.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,806.792,100.0044.8 %ผ่าน1,019.56322.2068.4 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี)5,875.716,144.76-4.6 %ไม่ผ่าน1,383.87254.4681.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 29,831.448,248.5016.1 %ไม่ผ่าน3,756.71555.7585.2 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี13,389.779,568.6928.5 %ผ่าน2,822.54123.5095.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,359.801,380.0068.3 %ผ่าน598.0961.2189.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,809.692,017.6047.0 %ผ่าน604.51195.8067.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,463.561,620.0053.2 %ผ่าน775.74191.9275.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสระบุรี11,259.824,128.0063.3 %ผ่าน1,207.25660.0045.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,301.46490.0094.7 %ผ่าน1,479.25239.4083.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,896.183,080.0047.8 %ผ่าน1,041.91199.5080.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,947.7613,261.53-2.4 %ไม่ผ่าน2,107.0075.7396.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี22,343.762,691.0088.0 %ผ่าน7,469.32315.4095.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,633.102,282.0037.2 %ผ่าน813.69367.6554.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,944.082,667.0046.1 %ผ่าน965.81372.5861.4 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,900.222,038.0058.4 %ผ่าน832.74397.1252.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,712.226,071.04-28.8 %ไม่ผ่าน757.9563.0591.7 %ผ่าน
สพ.สระบุรี14,159.348,551.0039.6 %ผ่าน557.22137.7575.3 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสระบุรี47,444.8655,373.91-16.7 %ไม่ผ่าน808.55249.9869.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,734.2744.0098.4 %ผ่าน515.48171.6466.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,874.70117.6098.0 %ผ่าน889.75294.5066.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,644.151,757.0051.8 %ผ่าน756.6412,402.50-1,539.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี8,250.296,035.3426.8 %ผ่าน1,669.44464.5572.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,495.911,391.0060.2 %ผ่าน794.7073.5790.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,693.134,450.1421.8 %ผ่าน737.62380.9848.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 122,566.9912,627.5744.0 %ผ่าน926.59265.7571.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒37,297.8912,055.8567.7 %ผ่าน1,527.08268.8482.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,289.514,528.1559.9 %ผ่าน182.19396.66-117.7 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี19,958.0914,440.0027.6 %ผ่าน596.77154.7574.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค41,552.6810,188.0075.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์49,237.6223,869.0051.5 %ผ่าน1,067.65372.6865.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก30,314.8413,399.2055.8 %ผ่าน719.41143.0580.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี85,441.4553,955.0036.9 %ผ่าน1,417.24227.0584.0 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี31,148.6413,582.0056.4 %ผ่าน721.28132.8481.6 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี82,127.0426,129.0068.2 %ผ่าน722.28177.3075.5 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี16,057.9216,225.34-1.0 %ไม่ผ่าน1,985.84939.1552.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี11,690.857,262.9937.9 %ผ่าน3,323.011,697.2548.9 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี25,376.6920,668.3118.6 %ไม่ผ่าน1,606.16387.3575.9 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี160,469.4715,472.9990.4 %ผ่าน1,054.21170.0583.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,281.194,566.0013.5 %ไม่ผ่าน1,060.93406.3761.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,689.531,093.0059.4 %ผ่าน490.43200.9259.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,452.3510,782.0073.3 %ผ่าน3,549.112,922.9417.6 %ไม่ผ่าน
รวม 1,035,443 494,657 52.23 % ผ่าน 75,084 32,600 56.58 % ผ่าน