สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,602.00541.0088.2 %ผ่าน458.80110.8775.8 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,595.934,977.0063.4 %ผ่าน68.7882.44-19.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี5,954.336,112.35-2.7 %ไม่ผ่าน934.2078.4391.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,901.871,624.0044.0 %ผ่าน350.4296.7172.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 543,405.8026,324.7039.4 %ผ่าน9,801.22197.8898.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,097.29399.5392.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 223,979.8418,899.2021.2 %ผ่าน3,586.24719.4379.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,466.8530,036.00-13.5 %ไม่ผ่าน4,267.15554.1087.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,628.53821.0082.3 %ผ่าน222.9596.3056.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,858.63209.0094.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,437.80542.0084.2 %ผ่าน313.0494.8569.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,126.691,230.0070.2 %ผ่าน354.5527.0792.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน423.571.0099.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,207.001,313.0068.8 %ผ่าน291.1049.1283.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,158.271,474.0064.6 %ผ่าน296.5960.1679.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง7,287.931,518.0079.2 %ผ่าน399.5474.4181.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน289.7031.3589.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,146.201.00100.0 %ผ่าน266.3655.4979.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,235.342,248.0057.1 %ผ่าน404.9157.0085.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 25,623.601.00100.0 %ผ่าน369.2047.5087.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ3,876.801,421.0063.3 %ผ่าน1,140.9347.5095.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่7,936.27288.0096.4 %ผ่าน352.2957.0083.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,696.308,102.00-42.2 %ไม่ผ่าน2,025.741,254.0038.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,201.772,249.0046.5 %ผ่าน1,046.89558.6946.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 221,428.0310,399.8051.5 %ผ่าน4,033.64617.5084.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,307.174,789.0024.1 %ผ่าน1,314.52244.0781.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,592.071,689.0069.8 %ผ่าน822.45626.1623.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,022.184,250.6015.4 %ไม่ผ่าน642.90124.8780.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,237.47771.0076.2 %ผ่าน648.96242.4062.6 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 921,803.8021,220.502.7 %ไม่ผ่าน7,254.407,204.950.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,567.031,640.0054.0 %ผ่าน1,438.29254.6082.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,146.771,349.0057.1 %ผ่าน460.88184.6559.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,626.673,203.0030.8 %ผ่าน1,257.47706.8043.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,222.435,326.0035.2 %ผ่าน1,746.860.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,018.072,603.00-29.0 %ไม่ผ่าน448.850.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,032.373,007.0025.4 %ผ่าน1,010.26667.8033.9 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี6,094.973,102.0049.1 %ผ่าน1,392.800.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,275.802,920.0031.7 %ผ่าน2,381.29968.8059.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี19,373.6318,884.012.5 %ไม่ผ่าน1,885.00363.4680.7 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 14 23,443.3311,413.6051.3 %ผ่าน7,934.082,865.2063.9 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)11,601.838,128.0029.9 %ผ่าน1,606.86693.5056.8 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,166.171,815.0056.4 %ผ่าน941.73338.8364.0 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)26,705.006,205.0076.8 %ผ่าน8,169.941,038.5587.3 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)22,705.5712,256.3146.0 %ผ่าน8,297.51604.4192.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี4,307.331,088.0074.7 %ผ่าน1,143.3713.5998.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,123.101,077.4065.5 %ผ่าน596.09343.5142.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี5,981.978,226.16-37.5 %ไม่ผ่าน1,350.60282.2179.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดชลบุรี45,960.5730,245.0034.2 %ผ่าน16,601.10237.5098.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,438.034,860.0010.6 %ไม่ผ่าน926.29319.2165.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,789.331,230.0067.5 %ผ่าน603.08437.0027.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี6,743.936,955.50-3.1 %ไม่ผ่าน1,763.94107.9593.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี11,496.702,298.0080.0 %ผ่าน629.94350.2344.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี3,994.572,813.0029.6 %ผ่าน1,010.26320.2668.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี6,150.825,304.0013.8 %ไม่ผ่าน1,189.20213.7582.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,178.606,686.0218.2 %ไม่ผ่าน1,980.08463.7176.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,109.736,204.00-51.0 %ไม่ผ่าน916.78145.3584.1 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 89,535.6015,076.0083.2 %ผ่าน757.23200.3173.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,901.128,950.0050.0 %ผ่าน792.02361.0054.4 %ผ่าน
ทสญ.ชลบุรี 51,402.7231,025.5239.6 %ผ่าน765.38594.4122.3 %ผ่าน
รจก.ชลบุรี 254,481.11232,709.008.6 %ไม่ผ่าน2,265.691,254.1044.6 %ผ่าน
เรือนจำพิเศษพัทยา102,717.7235,670.1265.3 %ผ่าน1,493.62717.5652.0 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,923.7312,712.0020.2 %ผ่าน2,071.241,999.273.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,447.80732.0078.8 %ผ่าน572.891.8599.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,055.675,371.1311.3 %ไม่ผ่าน1,759.41666.6762.1 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี39,307.02ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน1,784.43ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,455.334,932.00-10.7 %ไม่ผ่าน1,097.85399.0063.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,302.139,259.500.5 %ไม่ผ่าน1,865.98448.5076.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี6,525.073,154.0051.7 %ผ่าน1,575.23518.7067.1 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,104.204,558.9949.9 %ผ่าน879.34195.6477.8 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,152.504,603.2135.6 %ผ่าน729.22321.2156.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 164,973.6514,647.9677.5 %ผ่าน925.7079.8691.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 217,693.218,592.0051.4 %ผ่าน1,157.93270.6276.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 353,958.8111,216.7479.2 %ผ่าน624.43310.6150.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง9,239.1412,717.36-37.6 %ไม่ผ่าน937.30426.4154.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี24,822.506,202.0075.0 %ผ่าน283.9680.9471.5 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี32,040.7415,011.8953.1 %ผ่าน433.75416.104.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม30,370.0225,317.0016.6 %ไม่ผ่าน624.34437.0030.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี50,880.6145,362.0010.8 %ไม่ผ่าน834.16766.658.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี70,295.4530,173.0057.1 %ผ่าน1,382.60361.0073.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน93,711.2745,791.0051.1 %ผ่าน484.02237.5050.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา48,129.938,432.0082.5 %ผ่าน796.26709.6510.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ71,730.5731,880.5455.6 %ผ่าน900.20704.5621.7 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี103,704.3443,178.0058.4 %ผ่าน755.48322.0557.4 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)27,903.7025,311.009.3 %ไม่ผ่าน585.35235.6059.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี31,776.6323,606.0025.7 %ผ่าน1,913.351,024.1046.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี14,013.17113,264.00-708.3 %ไม่ผ่าน3,603.681,224.5566.0 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี32,623.1625,671.0021.3 %ผ่าน564.7933.2594.1 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,004.471,153.0061.6 %ผ่าน1,424.58183.9487.1 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,394.9316,176.0016.6 %ไม่ผ่าน844.8025.3797.0 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,675.274,307.7235.5 %ผ่าน991.25481.3651.4 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,839.176,403.4718.3 %ไม่ผ่าน1,571.42106.3493.2 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,892.535,994.77-1.7 %ไม่ผ่าน1,468.53212.0585.6 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)4,596.093,479.0024.3 %ผ่าน958.8823.1597.6 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,337.471,552.0053.5 %ผ่าน466.40176.2262.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 241,594.7334,544.9816.9 %ไม่ผ่าน10,259.362,392.4376.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี61,570.7424,664.5459.9 %ผ่าน8,626.974,486.6348.0 %ผ่าน
รวม 2,015,750 1,265,293 37.23 % ผ่าน 175,205 49,141 71.95 % ผ่าน