สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,769.44802.0071.0 %ผ่าน274.001.0099.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,788.543,207.0063.5 %ผ่าน50.5365.24-29.1 %ไม่ผ่าน
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,955.3911,036.81-85.3 %ไม่ผ่าน129.881.0099.2 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง4,852.234,257.2112.3 %ไม่ผ่าน674.51119.1582.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,339.911,804.0058.4 %ผ่าน616.2895.7184.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง39,838.3726,667.0033.1 %ผ่าน3,817.401,468.7761.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,574.941,082.0069.7 %ผ่าน366.7459.0983.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา2,872.72280.0090.3 %ผ่าน292.891.0099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,525.84923.0073.8 %ผ่าน139.8255.6360.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,108.331,310.0068.1 %ผ่าน233.9458.0075.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง3,800.321,433.2662.3 %ผ่าน446.1845.3289.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 13,849.82760.0080.3 %ผ่าน244.3359.3975.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน263.4025.6590.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,723.05603.0087.2 %ผ่าน137.8860.8955.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย3,724.11633.0083.0 %ผ่าน223.1032.6185.4 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8,902.586,071.5531.8 %ผ่าน1,383.35191.6886.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 15,236.746,866.65-31.1 %ไม่ผ่าน2,078.13425.4879.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 24,135.182,019.0051.2 %ผ่าน708.14434.2038.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,306.521,831.5044.6 %ผ่าน490.76191.0561.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,476.002,141.0052.2 %ผ่าน1,001.25534.3046.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,851.911,170.0069.6 %ผ่าน660.6793.8185.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,471.171,264.0063.6 %ผ่าน698.77222.6868.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,343.344,495.4015.9 %ไม่ผ่าน1,209.77596.0850.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง6,217.943,199.0048.6 %ผ่าน1,154.1735.8396.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,568.225,160.007.3 %ไม่ผ่าน1,603.37140.9291.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,736.882,287.0051.7 %ผ่าน1,022.04363.9964.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,126.791,296.0068.6 %ผ่าน468.16206.9855.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง13,955.6017,905.00-28.3 %ไม่ผ่าน2,524.31412.2183.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง5,971.393,192.0046.5 %ผ่าน698.77222.4068.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง4,164.841,181.0071.6 %ผ่าน926.9632.6896.5 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,919.55268.0090.8 %ผ่าน603.69242.3859.9 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,118.402,630.0036.1 %ผ่าน736.80235.5968.0 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดระยอง59,852.8126,894.1955.1 %ผ่าน24,838.01901.0996.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง12,632.394,400.0065.2 %ผ่าน847.44765.029.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง4,432.181,710.0061.4 %ผ่าน744.3285.5688.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,849.9213,532.37-131.3 %ไม่ผ่าน1,476.001.0099.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง1,258.993,053.00-142.5 %ไม่ผ่าน384.55307.8020.0 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,539.512,521.0028.8 %ผ่าน831.8896.0088.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง3,751.911,864.0050.3 %ผ่าน907.95159.0382.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,309.594,228.0033.0 %ผ่าน1,155.16396.8765.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,599.673,617.8021.3 %ผ่าน907.9532.6696.4 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง54,956.0626,072.0052.6 %ผ่าน637.10353.4144.5 %ผ่าน
สพ.ระยอง110,868.0815,643.2085.9 %ผ่าน353.01221.2337.3 %ผ่าน
ทสป.ห้วยโป่ง 345,133.1917,998.1994.8 %ผ่าน332.59270.9118.5 %ไม่ผ่าน
รจก.ระยอง 185,704.80260,000.00-40.0 %ไม่ผ่าน2,015.512,300.00-14.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,710.171,260.0053.5 %ผ่าน527.59210.0560.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,549.726,663.46-1.7 %ไม่ผ่าน1,231.22262.3078.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,224.302,459.0041.8 %ผ่าน1,098.11161.5385.3 %ผ่าน
สปส.จ.ระยอง10,938.7017,068.00-56.0 %ไม่ผ่าน2,048.911,213.8540.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,985.88960.0084.0 %ผ่าน546.6477.0285.9 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,909.4521,620.41-453.0 %ไม่ผ่าน892.8564.3492.8 %ผ่าน
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง2,763.896,525.57-136.1 %ไม่ผ่าน622.71192.8069.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 136,455.6414,172.7161.1 %ผ่าน1,498.07553.4763.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 233,151.958,350.0074.8 %ผ่าน1,108.49261.4776.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง16,553.802,493.0084.9 %ผ่าน306.49153.0050.1 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพแกลง29,627.609,168.0069.1 %ผ่าน562.33217.6661.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง29,567.8841,520.00-40.4 %ไม่ผ่าน674.41212.8068.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย39,054.6122,968.0041.2 %ผ่าน884.56114.0587.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด23,983.6816,422.0031.5 %ผ่าน554.7159.9089.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคระยอง336,817.4469,211.0079.5 %ผ่าน1,220.241,334.72-9.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,412.5024,146.96-225.8 %ไม่ผ่าน1,571.72938.3140.3 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,261.443,903.008.4 %ไม่ผ่าน1,155.16412.6064.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง599.24543.009.4 %ไม่ผ่าน394.52102.6874.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง54,726.66235.8299.6 %ผ่าน7,763.644,137.2346.7 %ผ่าน
รวม 1,635,410 768,999 52.98 % ผ่าน 85,974 23,301 72.90 % ผ่าน