สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด4,269.44640.0085.0 %ผ่าน351.7594.4573.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด10,493.535,147.1350.9 %ผ่าน58.3752.2510.5 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,935.657,108.00-44.0 %ไม่ผ่าน69.3225.3163.5 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,764.29972.0064.8 %ผ่าน596.25118.1680.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,748.481,119.0076.4 %ผ่าน513.5550.3790.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,064.8213,144.0012.8 %ไม่ผ่าน1,908.36581.0969.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,841.47283.0094.2 %ผ่าน198.6394.4352.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,258.53492.0084.9 %ผ่าน222.7112.5994.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,509.63546.0084.4 %ผ่าน311.9362.8179.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,015.99220.0092.7 %ผ่าน312.2445.4685.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,721.311.00100.0 %ผ่าน257.7144.3882.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,222.75485.0085.0 %ผ่าน150.7263.0258.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรคลองใหญ่8,793.6810,623.00-20.8 %ไม่ผ่าน974.45342.9464.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,052.933,554.0412.3 %ไม่ผ่าน1,036.17771.4025.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,306.78589.0074.5 %ผ่าน320.850.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,867.681,029.0073.4 %ผ่าน520.19236.1754.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,130.621,434.0054.2 %ผ่าน919.53402.9256.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,919.351,154.0060.5 %ผ่าน615.2794.4384.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,838.171,023.0064.0 %ผ่าน672.32161.7575.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด6,229.431,675.0073.1 %ผ่าน1,166.73590.4449.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,727.683,465.00-100.6 %ไม่ผ่าน403.12357.4811.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,834.83822.0078.6 %ผ่าน976.57546.6244.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,568.211,717.5051.9 %ผ่าน639.44187.0270.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,565.869,472.1139.1 %ผ่าน1,116.89283.3574.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,464.951,209.0065.1 %ผ่าน729.37134.0581.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,206.40482.0085.0 %ผ่าน729.3764.8591.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,206.24783.0075.6 %ผ่าน482.1694.4480.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,329.902,441.2626.7 %ผ่าน748.38206.9572.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดตราด4,481.1918,023.00-302.2 %ไม่ผ่าน1,109.691,767.19-59.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,639.484,941.0025.6 %ผ่าน843.4687.4089.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,036.081,369.0054.9 %ผ่าน748.38107.0385.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,216.733,467.7617.8 %ไม่ผ่าน888.5362.9692.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,292.561,102.0066.5 %ผ่าน539.21254.4852.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,674.462,464.8032.9 %ผ่าน723.07183.0474.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด1,278.071,201.006.0 %ไม่ผ่าน653.30353.9045.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,275.292,141.0034.6 %ผ่าน526.25196.1662.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด778.152,982.27-283.3 %ไม่ผ่าน355.510.9599.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,094.341,577.0049.0 %ผ่าน466.0877.1283.5 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดตราด 552,916.1937,427.0793.2 %ผ่าน529.32327.8138.1 %ผ่าน
สกข.จังหวัดตราด 3,741.396,439.00-72.1 %ไม่ผ่าน191.2247.2275.3 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,479.94556.0077.6 %ผ่าน444.1350.6288.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,869.112,147.0055.9 %ผ่าน1,166.73192.8583.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,111.24808.0074.0 %ผ่าน691.33110.0984.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,840.802,471.0049.0 %ผ่าน821.78289.9464.7 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,937.701,292.0067.2 %ผ่าน1,014.61156.9984.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,373.823,202.2026.8 %ผ่าน596.2565.6689.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,949.61116.4099.1 %ผ่าน1,336.82562.2257.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่11,346.095,098.6155.1 %ผ่าน553.500.9599.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคตราด131,276.0518,405.4986.0 %ผ่าน957.99545.4143.1 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,321.8111,693.5842.5 %ผ่าน597.31116.4780.5 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,208.9617,575.30-143.8 %ไม่ผ่าน1,347.85722.6246.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,154.801,803.0042.8 %ผ่าน691.33107.3284.5 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,024.53657.0067.5 %ผ่าน224.79229.87-2.3 %ไม่ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 39,399.9311,485.9970.8 %ผ่าน2,972.513,006.57-1.1 %ไม่ผ่าน
รวม 977,607 232,077 76.26 % ผ่าน 37,993 15,343 59.62 % ผ่าน