สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา637.37648.00-1.7 %ไม่ผ่าน468.6596.6179.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,692.832,724.9026.2 %ผ่าน528.310.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 23,649.573,682.20-0.9 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,478.531,193.0065.7 %ผ่าน677.820.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา21,035.1218,628.8911.4 %ไม่ผ่าน4,481.02714.0184.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน668.40292.0056.3 %ผ่าน177.580.9599.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ763.60189.0075.2 %ผ่าน235.000.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,108.601,116.0072.8 %ผ่าน257.9129.9888.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,679.73829.0077.5 %ผ่าน253.120.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,551.801,385.0069.6 %ผ่าน368.940.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์3,984.201,167.0070.7 %ผ่าน190.650.9599.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,921.401,156.0070.5 %ผ่าน265.6494.6864.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,045.33719.0082.2 %ผ่าน330.7159.9681.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,238.97471.0088.9 %ผ่าน219.7858.7073.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,773.00540.0085.7 %ผ่าน250.1963.0674.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา5,855.533,559.0039.2 %ผ่าน1,172.24918.1121.7 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,545.031,304.4048.7 %ผ่าน396.5256.9185.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,216.632,341.0044.5 %ผ่าน1,134.21130.0988.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,424.631,825.2946.7 %ผ่าน696.8452.7992.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,344.961,132.0051.7 %ผ่าน430.6252.1387.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,766.303,918.9417.8 %ไม่ผ่าน1,814.50633.8665.1 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,741.603,339.0010.8 %ไม่ผ่าน867.98410.9452.7 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,619.402,305.0012.0 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,275.303,916.008.4 %ไม่ผ่าน1,153.25785.5931.9 %ผ่าน
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,172.215,788.50-38.7 %ไม่ผ่าน1,096.71115.7189.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,448.6514,412.01-70.6 %ไม่ผ่าน1,670.60527.8568.4 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)7,117.147,992.00-12.3 %ไม่ผ่าน1,929.92190.0090.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,117.922,187.0029.9 %ผ่าน811.47247.5469.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,118.471,003.0075.6 %ผ่าน925.030.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,336.971,802.0046.0 %ผ่าน620.78147.3376.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,175.994,154.000.5 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา8,946.901.00100.0 %ผ่าน1,932.88882.4054.3 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา6,488.575,509.0015.1 %ไม่ผ่าน1,077.16287.8573.3 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,457.701,635.0052.7 %ผ่าน854.481,387.54-62.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,998.0015,128.64-152.2 %ไม่ผ่าน1,476.500.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,769.274,418.0062.5 %ผ่าน754.41180.5276.1 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,192.732,731.0047.4 %ผ่าน867.98473.7245.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,358.431,072.0068.1 %ผ่าน810.94104.2287.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,046.172,434.0051.8 %ผ่าน1,895.18227.6288.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,923.773,150.0019.7 %ไม่ผ่าน677.8232.5995.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,506.932,143.0081.4 %ผ่าน639.7996.9084.9 %ผ่าน
รจก.ฉะเชิงเทรา 58,517.5869,595.90-18.9 %ไม่ผ่าน938.52543.5042.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,479.90963.0072.3 %ผ่าน563.730.9099.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,932.275,741.1827.6 %ผ่าน1,320.14212.7683.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,681.501,300.0064.7 %ผ่าน925.03285.0069.2 %ผ่าน
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา12,365.7719,865.17-60.6 %ไม่ผ่าน2,638.27645.7175.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา5,029.872,497.0050.4 %ผ่าน868.5243.7795.0 %ผ่าน
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,506.50ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน839.16ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 126,831.7618,642.1130.5 %ผ่าน985.78397.3059.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 220,098.917,931.7460.5 %ผ่าน1,648.53346.2979.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา8,681.706,508.6225.0 %ผ่าน1,791.9697.9594.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา4,320.413,140.1827.3 %ผ่าน414.87178.8556.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง35,867.7013,992.0061.0 %ผ่าน646.820.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,249.6214,255.6532.9 %ผ่าน662.97620.966.3 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 30,135.7915,412.0048.9 %ผ่าน817.86102.0287.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา68,930.1934,358.0050.2 %ผ่าน1,293.93634.3851.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม71,279.7724,881.0065.1 %ผ่าน744.821,590.19-113.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา14,459.4012,640.0012.6 %ไม่ผ่าน592.89104.5882.4 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา88,491.5022,016.0075.1 %ผ่าน781.92326.7358.2 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา12,775.8719,521.67-52.8 %ไม่ผ่าน1,802.24681.4962.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,931.793,171.0019.3 %ไม่ผ่าน915.11423.2653.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,550.31664.0074.0 %ผ่าน506.68142.7871.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,804.0713,152.0011.2 %ไม่ผ่าน3,406.593,976.27-16.7 %ไม่ผ่าน
รวม 715,609 444,190 37.93 % ผ่าน 58,680 20,423 65.20 % ผ่าน