สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,344.53555.0076.3 %ผ่าน332.01113.1265.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,944.403,750.194.9 %ไม่ผ่าน727.4299.7586.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,412.4051.0098.5 %ผ่าน480.170.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก15,011.9312,260.0018.3 %ไม่ผ่าน1,761.12139.6392.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,003.93810.0079.8 %ผ่าน237.4586.3563.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,734.35392.0089.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน250.4853.5678.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,049.771,029.0074.6 %ผ่าน285.1020.9492.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,168.752,545.6619.7 %ไม่ผ่าน632.25238.2162.3 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,275.331,225.0062.6 %ผ่าน537.26153.2371.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,955.501,474.0062.7 %ผ่าน936.59315.1266.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก1,845.671,469.0020.4 %ผ่าน299.3878.7773.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก2,862.43641.0077.6 %ผ่าน518.24163.8568.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก3,650.472,283.0037.5 %ผ่าน513.80463.199.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก4,059.303,979.202.0 %ไม่ผ่าน792.5554.9993.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,343.172,572.4440.8 %ผ่าน1,012.66351.0165.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,854.181,880.8851.2 %ผ่าน670.3731.5195.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก14,030.3011,016.0021.5 %ผ่าน1,830.3578.7795.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,683.13965.0073.8 %ผ่าน651.35283.5856.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,422.57972.0071.6 %ผ่าน556.2754.1590.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,817.87919.0067.4 %ผ่าน499.23132.0273.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,933.732,364.0039.9 %ผ่าน651.3570.9089.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครนายก17,018.0014,238.0016.3 %ไม่ผ่าน1,982.471,864.186.0 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,160.835,037.002.4 %ไม่ผ่าน1,354.95316.0676.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,633.171,077.0070.4 %ผ่าน670.37223.7166.6 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,122.0712,172.17-33.4 %ไม่ผ่าน1,906.4131.5198.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,486.072,414.0030.8 %ผ่าน537.26176.4567.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,268.871,782.0045.5 %ผ่าน670.33113.4383.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,384.871,660.0051.0 %ผ่าน651.35123.6681.0 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก7,186.502,081.0071.0 %ผ่าน898.56155.0382.7 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,203.172,666.0016.8 %ไม่ผ่าน299.3847.2684.2 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก11,487.931,562.0086.4 %ผ่าน537.260.9599.8 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดนครนายก15,724.1423,502.00-49.5 %ไม่ผ่าน387.84992.11-155.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,487.171,250.0049.7 %ผ่าน423.1696.7377.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก4,385.991,459.0066.7 %ผ่าน689.39126.0581.7 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,804.521,213.0056.7 %ผ่าน499.2378.7784.2 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,740.984,540.564.2 %ไม่ผ่าน860.4987.6089.8 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,914.871,695.0071.3 %ผ่าน993.64412.6058.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก2,774.002,049.4026.1 %ผ่าน461.1989.8080.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก31,686.7112,703.3059.9 %ผ่าน1,189.34360.7369.7 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก2,792.423,802.12-36.2 %ไม่ผ่าน249.7117.0493.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก51,557.0211,845.0077.0 %ผ่าน454.4728.6493.7 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์21,820.509,264.0057.5 %ผ่าน465.64297.3936.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก59,214.9338,902.0034.3 %ผ่าน1,111.22388.7065.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,922.9313,710.46-38.2 %ไม่ผ่าน1,228.11870.0329.2 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,448.631,567.0054.6 %ผ่าน594.31263.4255.7 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,453.30878.0064.2 %ผ่าน366.11237.9035.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก38,100.1711,671.2569.4 %ผ่าน3,829.483,106.2318.9 %ไม่ผ่าน
รวม 422,183 237,895 43.65 % ผ่าน 37,487 13,490 64.02 % ผ่าน