สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,306.30707.0069.3 %ผ่าน478.09239.3149.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,932.465,342.0046.2 %ผ่าน66.490.9598.6 %ผ่าน
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 1,022,661.801.00100.0 %ผ่าน23.160.9595.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,152.201,378.0056.3 %ผ่าน801.3756.2993.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,819.281,632.0042.1 %ผ่าน668.2595.9185.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว8,839.535,288.9440.2 %ผ่าน1,676.10367.7878.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,842.47520.3071.8 %ผ่าน239.1159.7575.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,845.78652.0083.0 %ผ่าน324.2860.7181.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,414.55495.0085.5 %ผ่าน444.930.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,013.82885.0078.0 %ผ่าน307.1913.3095.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,225.37833.0080.3 %ผ่าน276.3958.2078.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,384.72594.0082.5 %ผ่าน333.2631.5790.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ3,593.991,380.0061.6 %ผ่าน405.9392.4477.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ25,446.3533,813.60-32.9 %ไม่ผ่าน1,660.27926.8644.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว3,990.142,668.0033.1 %ผ่าน1,124.631,623.43-44.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,639.712,580.0061.1 %ผ่าน604.74256.5057.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,304.341,061.0054.0 %ผ่าน478.0962.8986.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,160.331,474.0064.6 %ผ่าน1,086.60944.4013.1 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,093.531,042.0066.3 %ผ่าน782.34251.5667.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,798.781,439.3048.6 %ผ่าน495.59312.6836.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,856.223,186.0117.4 %ไม่ผ่าน953.491,845.53-93.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,103.83381.0081.9 %ผ่าน522.55809.43-54.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,170.961,061.0074.6 %ผ่าน953.49261.6572.6 %ผ่าน
ส.ป.ก. สระแก้ว4,540.413,950.6613.0 %ไม่ผ่าน1,297.4178.6193.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว10,446.7710,239.252.0 %ไม่ผ่าน1,371.84202.7885.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,485.821,106.0079.8 %ผ่าน782.35216.6872.3 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,365.72500.0088.5 %ผ่าน704.76117.2583.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,957.11657.0083.4 %ผ่าน649.12294.9754.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,943.592,862.5627.4 %ผ่าน915.46164.2482.1 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว9,079.4137,748.67-315.8 %ไม่ผ่าน1,352.821,321.112.3 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบ7,000.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ280.81ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,182.272,468.0052.4 %ผ่าน1,010.54109.2589.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,851.138,691.25-79.2 %ไม่ผ่าน1,105.6262.8994.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,007.36756.0093.1 %ผ่าน649.23530.5218.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,737.303,621.303.1 %ไม่ผ่าน782.34560.3128.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,831.421,323.0027.8 %ผ่าน972.50412.0357.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,286.391,016.0076.3 %ผ่าน953.49109.2588.5 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,188.892,413.0024.3 %ผ่าน592.1931.2694.7 %ผ่าน
สพ. สระแก้ว1,298.341,766.00-36.0 %ไม่ผ่าน706.28272.9461.4 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 33,841.6335,367.00-4.5 %ไม่ผ่าน741.93650.6412.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,648.161,000.0062.2 %ผ่าน611.79105.3682.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,975.931,822.0054.2 %ผ่าน877.43978.65-11.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,933.43977.0075.2 %ผ่าน706.2890.9087.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,197.505,752.52-37.0 %ไม่ผ่าน1,048.57472.0455.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,870.382,364.0038.9 %ผ่าน782.34864.65-10.5 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว11,928.763,988.5066.6 %ผ่าน861.48296.2965.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว11,180.175,704.0049.0 %ผ่าน989.7947.1895.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,358.5619,006.35-67.3 %ไม่ผ่าน3,520.65454.9787.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 17,094.8715,537.40-119.0 %ไม่ผ่าน1,758.68410.8776.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 212,316.5416,286.65-32.2 %ไม่ผ่าน1,547.99498.8867.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,490.412,861.7091.2 %ผ่าน417.34350.2916.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว25,583.3013,301.0148.0 %ผ่าน915.011,130.00-23.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น98,409.2210,824.1589.0 %ผ่าน870.06368.8657.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว30,202.6227,263.009.7 %ไม่ผ่าน1,042.53339.8567.4 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว7,539.4017,468.71-131.7 %ไม่ผ่าน1,882.061,288.9331.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,801.581,903.0049.9 %ผ่าน858.41164.1580.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,739.10846.0069.1 %ผ่าน535.14111.0479.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว79,621.0511,660.7085.4 %ผ่าน35,397.205,031.4585.8 %ผ่าน
รวม 1,596,531 341,467 78.61 % ผ่าน 83,917 26,512 68.41 % ผ่าน