สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,277.43533.0076.6 %ผ่าน801.50210.4273.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา31,538.6821,809.0030.8 %ผ่าน191.26216.51-13.2 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา8,954.65466.8094.8 %ผ่าน89.1547.3446.9 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,994.147,280.00-45.8 %ไม่ผ่าน1,809.35307.8083.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังเขต 32,871.651,679.0041.5 %ผ่าน1,537.3947.1196.9 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,689.511,286.0065.1 %ผ่าน417.5288.2778.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 914,599.242,121.9085.5 %ผ่าน3,439.01240.3593.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 122,744.3641,700.00-83.3 %ไม่ผ่าน4,606.36816.0582.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,164.7011,083.108.9 %ไม่ผ่าน3,077.95866.8371.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,129.08184.0094.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,181.43485.0084.8 %ผ่าน152.0211.4392.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,163.32547.0082.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,218.89488.0084.8 %ผ่าน344.444.5098.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,328.92712.0078.6 %ผ่าน412.3557.0086.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,945.17656.0083.4 %ผ่าน249.7851.1179.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,296.55142.0095.7 %ผ่าน219.3730.3586.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,255.33375.0088.5 %ผ่าน449.5130.6693.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,878.87910.0081.3 %ผ่าน224.57ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,396.86909.0073.2 %ผ่าน481.2376.2684.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,119.20495.0088.0 %ผ่าน241.8132.6786.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,228.35456.0089.2 %ผ่าน259.4372.0772.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,089.63961.0076.5 %ผ่าน469.1078.1983.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,853.53138.0096.4 %ผ่าน314.0716.4294.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,794.52856.0077.4 %ผ่าน403.6970.8082.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,556.03967.0072.8 %ผ่าน357.7391.3974.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,084.671,412.0065.4 %ผ่าน522.8462.9288.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,881.46232.0094.0 %ผ่าน248.4511.3095.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย3,945.52796.0079.8 %ผ่าน388.2990.0976.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,521.294,641.4115.9 %ไม่ผ่าน439.730.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน345.3032.3090.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,644.85380.0091.8 %ผ่าน278.1553.3580.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,243.75642.0080.2 %ผ่าน370.7929.8492.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,369.53627.0081.4 %ผ่าน297.0831.5189.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,353.66409.0087.8 %ผ่าน420.3061.4685.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,279.06579.0082.3 %ผ่าน281.0373.9473.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,330.31601.0086.1 %ผ่าน278.7270.5774.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,498.377,711.20-40.2 %ไม่ผ่าน2,604.70640.9375.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,561.004,382.8442.0 %ผ่าน2,731.03482.6082.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,441.201,406.1042.4 %ผ่าน995.29288.8071.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,314.35576.9075.1 %ผ่าน507.80306.8539.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,434.67852.0065.0 %ผ่าน616.21266.0056.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง1,973.89954.0051.7 %ผ่าน218.85313.50-43.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,494.931,894.5045.8 %ผ่าน1,076.64213.7580.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,494.152,094.9016.0 %ไม่ผ่าน647.99288.0055.6 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,116.453,029.002.8 %ไม่ผ่าน1,038.60241.5476.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,852.364,298.0011.4 %ไม่ผ่าน1,828.36498.7572.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,185.311,466.5154.0 %ผ่าน1,590.80217.0086.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,179.56589.0090.5 %ผ่าน1,323.84170.4787.1 %ผ่าน
สำนักชลประทานที่ 865,384.5665,617.00-0.4 %ไม่ผ่าน24,916.715,081.8579.6 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,486.671,421.0059.2 %ผ่าน934.61355.1762.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,756.88810.0070.6 %ผ่าน924.51288.8068.8 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,412.955,423.0056.3 %ผ่าน4,832.891,243.1074.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,886.543,497.0028.4 %ผ่าน1,742.20837.9451.9 %ผ่าน
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์110,363.28625,354.44-466.6 %ไม่ผ่าน4,250.373,102.9227.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,251.008,657.0034.7 %ผ่าน1,716.72853.1050.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,261.834,813.51-112.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,957.084,070.4241.5 %ผ่าน2,646.05413.2884.4 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,633.647,698.96-36.7 %ไม่ผ่าน2,046.45131.7793.6 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,466.982,417.3730.3 %ผ่าน1,346.54693.6248.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา10,136.5325,544.40-152.0 %ไม่ผ่าน3,615.870.95100.0 %ผ่าน
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 33,733.1424,915.2326.1 %ผ่าน822.42109.5386.7 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)19,542.5824,383.44-24.8 %ไม่ผ่าน4,283.035,942.25-38.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,162.388,074.00-12.7 %ไม่ผ่าน2,612.51660.6574.7 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,292.502,747.0036.0 %ผ่าน1,600.1782.5694.8 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,711.942,937.0020.9 %ผ่าน1,304.83359.1572.5 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)11,038.6410,121.908.3 %ไม่ผ่าน3,532.921,186.6566.4 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,669.6911,911.00-11.6 %ไม่ผ่าน3,475.171,364.0060.8 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,517.0810,944.00-28.5 %ไม่ผ่าน2,610.94570.0078.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,308.81468.0085.9 %ผ่าน105.6050.2552.4 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,758.75450.0074.4 %ผ่าน51.120.9598.1 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,619.90448.0072.3 %ผ่าน30.560.9596.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,074.20343.0091.6 %ผ่าน1,524.11126.3591.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,944.45997.5066.1 %ผ่าน1,067.72297.7872.1 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,991.783,237.9918.9 %ไม่ผ่าน963.79459.8052.3 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,901.5210,556.00-78.9 %ไม่ผ่าน2,027.442,111.30-4.1 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,679.461.00100.0 %ผ่าน2,084.480.95100.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา3,664.521,717.0053.1 %ผ่าน1,285.81393.8269.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา7,918.081.00100.0 %ผ่าน3,026.370.95100.0 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,676.212,342.2664.9 %ผ่าน2,931.60269.8090.8 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา194,732.282,015.0099.0 %ผ่าน74,744.62505.4099.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,628.563,728.00-2.7 %ไม่ผ่าน1,266.80432.3465.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,644.412,951.0036.5 %ผ่าน1,723.18213.5287.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา4,801.874,314.6010.1 %ไม่ผ่าน1,343.49552.7258.9 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,893.986,722.00-14.0 %ไม่ผ่าน1,124.6865.0694.2 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา90,714.1416,569.0081.7 %ผ่าน894.48163.5381.7 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา37,359.9714,418.9961.4 %ผ่าน894.01305.8665.8 %ผ่าน
ทสญ.นครราชสีมา46,864.7140,618.0113.3 %ไม่ผ่าน1,652.74708.1057.2 %ผ่าน
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 49,715.45471,334.34-848.1 %ไม่ผ่าน1,541.751,141.8025.9 %ผ่าน
เรือนจำกลางคลองไผ่ 85,775.34122,454.30-42.8 %ไม่ผ่าน2,035.761,190.3941.5 %ผ่าน
เรือนจำกลางนครราชสีมา 61,280.5576,435.00-24.7 %ไม่ผ่าน1,661.05910.3545.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,016.2719,744.00-97.1 %ไม่ผ่าน2,795.03478.1382.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,440.481.00100.0 %ผ่าน791.400.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,200.985,701.008.1 %ไม่ผ่าน1,687.30456.0073.0 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา400,579.6946,071.5588.5 %ผ่าน18,999.41342.6298.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,431.381,244.0063.7 %ผ่าน1,133.68286.3474.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,080.979,367.18-32.3 %ไม่ผ่าน2,540.88656.3774.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,576.502,200.1451.9 %ผ่าน1,647.19231.4785.9 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,607.765,278.0020.1 %ผ่าน2,485.511,027.0758.7 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา10,753.445,760.0046.4 %ผ่าน2,292.74177.3992.3 %ผ่าน
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,496.922,427.4630.6 %ผ่าน884.63182.5779.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา4,332.367,596.93-75.4 %ไม่ผ่าน1,437.94495.8365.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 310,440.5911,685.46-11.9 %ไม่ผ่าน1,987.6422.6198.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 152,389.5113,862.0073.5 %ผ่าน993.82399.9759.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 231,041.3311,032.3264.5 %ผ่าน632.14227.0464.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 421,367.5910,092.0052.8 %ผ่าน1,666.71289.7482.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 581,907.979,644.0088.2 %ผ่าน1,589.61323.0579.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 648,633.1610,225.2079.0 %ผ่าน1,296.50318.9375.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 714,264.579,412.5734.0 %ผ่าน1,563.04382.2475.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา20,976.3710,143.3951.6 %ผ่าน1,039.39350.3766.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,645.331.00100.0 %ผ่าน544.390.9599.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง49,933.9010,613.0578.7 %ผ่าน1,264.01401.0768.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา57,454.7940,823.0028.9 %ผ่าน1,274.113,420.00-168.4 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช45,416.1022,472.0050.5 %ผ่าน1,401.84116.1991.7 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา106,472.741.00100.0 %ผ่าน2,326.400.95100.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่73,023.9324,152.0066.9 %ผ่าน1,355.85827.0039.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย26,757.341.00100.0 %ผ่าน1,195.630.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง80,687.2416,440.0079.6 %ผ่าน1,285.38243.8881.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย40,541.971.00100.0 %ผ่าน1,454.500.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี46,655.6624,130.0048.3 %ผ่าน1,423.090.9599.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ35,777.4426,332.0026.4 %ผ่าน1,481.66281.9381.0 %ผ่าน
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา17,417.959,940.0042.9 %ผ่าน1,020.25124.0687.8 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา147,465.381.00100.0 %ผ่าน1,440.580.9599.9 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,564.65920.5564.1 %ผ่าน1,880.100.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา25,066.8240,919.00-63.2 %ไม่ผ่าน3,065.573,193.02-4.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา13,194.0617,016.00-29.0 %ไม่ผ่าน5,321.942,032.4061.8 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา42,281.9530,740.0027.3 %ผ่าน1,432.43652.0954.5 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,286.6981.6493.7 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา26,704.9536,732.22-37.5 %ไม่ผ่าน3,780.811,301.3265.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,007.562,219.0044.6 %ผ่าน1,418.92662.6353.3 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,919.133,152.0046.7 %ผ่าน2,119.681,037.4551.1 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,657.64927.0065.1 %ผ่าน1,461.350.9099.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,375.101,916.0043.2 %ผ่าน1,207.25179.0185.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 349,021.2826,281.0046.4 %ผ่าน18,710.245,505.1370.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,153.9333,088.00-133.8 %ไม่ผ่าน5,319.063,553.2033.2 %ผ่าน
รวม 2,885,820 2,330,600 19.24 % ไม่ผ่าน 324,507 71,357 78.01 % ผ่าน