สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,040.48863.0071.6 %ผ่าน186.6434.8581.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,144.104,525.0012.0 %ไม่ผ่าน794.43108.6086.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,043.821,769.0041.9 %ผ่าน452.1450.6888.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 324,678.4921,386.5013.3 %ไม่ผ่าน3,418.69616.0082.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 140,784.0941,400.00-1.5 %ไม่ผ่าน3,970.10450.3088.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 228,874.0933,000.00-14.3 %ไม่ผ่าน3,829.45250.8693.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,790.221,471.0061.2 %ผ่าน396.5738.0090.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,988.213,882.8022.2 %ผ่าน376.0838.0089.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,772.861,444.0075.0 %ผ่าน338.05114.0066.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 13,996.292,360.0040.9 %ผ่าน444.6047.5289.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,279.411.00100.0 %ผ่าน338.0531.6790.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,443.572,378.0056.3 %ผ่าน410.4363.9984.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,678.144,600.0031.1 %ผ่าน414.110.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,839.563,082.0036.3 %ผ่าน357.06114.9567.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 17,075.848,412.00-18.9 %ไม่ผ่าน1,136.72242.3578.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 26,039.496,927.00-14.7 %ไม่ผ่าน1,065.82532.8150.0 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ3,031.002,479.0018.2 %ไม่ผ่าน376.08116.8968.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ5,445.373,528.0035.2 %ผ่าน1,098.68456.0058.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,359.941,460.0038.1 %ผ่าน242.97119.7050.7 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,141.322,301.0026.8 %ผ่าน433.1396.3977.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,805.531.00100.0 %ผ่าน634.760.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,936.033,294.00-70.1 %ไม่ผ่าน365.941.8599.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,629.243,766.0018.6 %ไม่ผ่าน1,079.67202.3581.3 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ18,103.1815,852.0012.4 %ไม่ผ่าน1,307.86304.9576.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,636.273,085.0015.2 %ไม่ผ่าน718.37142.5080.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ5,212.362,218.0057.4 %ผ่าน1,079.6763.3594.1 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,064.941,478.0063.6 %ผ่าน452.14265.4741.3 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,326.944,171.003.6 %ไม่ผ่าน794.432,144.15-169.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,086.706,912.0014.5 %ไม่ผ่าน1,574.09973.8438.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ6,799.764,075.0040.1 %ผ่าน1,345.90398.9170.4 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ6,859.504,187.0039.0 %ผ่าน631.32156.7575.2 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,167.9815,377.00-114.5 %ไม่ผ่าน1,479.01110.8792.5 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,749.483,317.0071.8 %ผ่าน471.16238.5549.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,746.322,747.0026.7 %ผ่าน623.29259.6858.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,732.155,550.00-17.3 %ไม่ผ่าน604.270.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,500.327,495.0048.3 %ผ่าน1,345.90404.0970.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,822.9810,042.00-72.5 %ไม่ผ่าน1,307.86112.4591.4 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,861.5519,789.0031.4 %ผ่าน990.75345.5165.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ49,683.8716,346.0067.1 %ผ่าน807.09255.0068.4 %ผ่าน
รจก.สมุทรปราการ 152,717.06164,000.00-7.4 %ไม่ผ่าน2,042.381,101.4546.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,616.471,479.0043.5 %ผ่าน338.0572.8778.4 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,312.449,792.00-55.1 %ไม่ผ่าน1,503.19351.0276.6 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,929.9050,000.00-43.1 %ไม่ผ่าน2,322.74252.0089.2 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ8,070.729,046.00-12.1 %ไม่ผ่าน1,231.80399.0067.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ73,084.3950,190.0031.3 %ผ่าน6,233.00900.0085.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,197.443,478.0033.1 %ผ่าน661.32450.1731.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ9,622.586,196.0035.6 %ผ่าน642.30333.3048.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 26,202.699,451.00-52.4 %ไม่ผ่าน852.64258.2169.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 117,218.5214,378.0016.5 %ไม่ผ่าน839.17357.5157.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,192.7310,602.005.3 %ไม่ผ่าน303.7587.4571.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์15,499.979,000.0041.9 %ผ่าน382.4120.0094.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ36,654.861,323.0096.4 %ผ่าน648.18340.5147.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ88,474.7649,148.0044.4 %ผ่าน1,417.13439.1369.0 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ95,457.8312,800.0086.6 %ผ่าน451.73406.6010.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ39,229.4724,906.0036.5 %ผ่าน12,384.291,467.4588.2 %ผ่าน
สถาบันราชประชาสมาสัย327,445.97142,000.0056.6 %ผ่าน5,577.78794.1785.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,281.455,000.00-16.8 %ไม่ผ่าน889.51723.5118.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,721.76913.0075.5 %ผ่าน300.0280.1573.3 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ49,408.191.00100.0 %ผ่าน3,146.555,015.60-59.4 %ไม่ผ่าน
รวม 1,355,511 850,674 37.24 % ผ่าน 79,861 23,757 70.25 % ผ่าน