สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,867.01548.5085.8 %ผ่าน603.38187.7668.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์16,840.4313,587.2019.3 %ไม่ผ่าน76.93142.72-85.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,989.724,254.00-42.3 %ไม่ผ่าน698.46216.7269.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,330.961,046.0068.6 %ผ่าน831.5764.1492.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์21,094.697,736.0063.3 %ผ่าน2,504.96588.4776.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,194.55525.0083.6 %ผ่าน256.2031.2987.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,843.56343.0091.1 %ผ่าน228.950.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,143.58439.0086.0 %ผ่าน308.434.5498.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,785.79238.0093.7 %ผ่าน177.670.9099.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,375.80972.0071.2 %ผ่าน404.7218.8495.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,458.53416.0088.0 %ผ่าน306.260.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,160.82396.0087.5 %ผ่าน376.9014.4496.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,269.62330.0089.9 %ผ่าน380.0030.7191.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,812.50240.0093.7 %ผ่าน295.571.0099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,189.87615.0080.7 %ผ่าน291.3292.3268.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,127.70405.0087.1 %ผ่าน353.5215.6795.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,207.48164.0094.9 %ผ่าน312.5715.6195.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน310.050.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,390.70372.0089.0 %ผ่าน437.8831.3392.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,519.81560.0084.1 %ผ่าน327.090.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,403.28699.0079.5 %ผ่าน350.6861.6582.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,058.48421.0089.6 %ผ่าน384.4415.6995.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,765.11397.0089.5 %ผ่าน264.931.0099.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,841.62286.0092.6 %ผ่าน142.921.0099.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,601.492,395.3733.5 %ผ่าน945.66768.3418.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,224.62752.0066.2 %ผ่าน501.16222.3055.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,640.33727.0072.5 %ผ่าน581.00191.9067.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,514.241,405.6344.1 %ผ่าน485.74128.2573.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,883.261,041.0063.9 %ผ่าน520.87208.0560.1 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,082.951,766.0056.7 %ผ่าน1,306.97754.1342.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,993.111,112.0072.2 %ผ่าน945.66331.4565.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,160.02550.0082.6 %ผ่าน945.64307.9767.4 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,109.052,764.0045.9 %ผ่าน1,325.962,061.47-55.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,626.392,996.51-14.1 %ไม่ผ่าน680.3528.6595.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,290.984,617.6626.6 %ผ่าน1,885.041,378.9826.8 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,928.493,932.0020.2 %ผ่าน1,516.14202.7386.6 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6,704.4511,070.20-65.1 %ไม่ผ่าน1,972.53152.0092.3 %ผ่าน
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,201,930.9060,816.3794.9 %ผ่าน8,826.16618.8093.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,405.381,325.0061.1 %ผ่าน869.58394.6754.6 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,610.73570.0078.2 %ผ่าน87.6531.3964.2 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)2,610.731,050.0059.8 %ผ่าน85.110.9598.9 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,913.30919.0968.5 %ผ่าน1,021.7347.8795.3 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,218.861,056.0067.2 %ผ่าน793.54203.3974.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,684.291,662.0064.5 %ผ่าน1,573.191,575.55-0.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,385.192,388.6762.6 %ผ่าน1,687.29380.3577.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์3,895.162,226.8442.8 %ผ่าน1,078.78279.7774.1 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์8,270.799,674.42-17.0 %ไม่ผ่าน1,478.09152.5989.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,378.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ469.30ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,684.07358.0092.4 %ผ่าน983.70176.8082.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์9,029.983,766.0058.3 %ผ่าน1,877.43355.6781.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,875.975,157.00-33.1 %ไม่ผ่าน1,173.86126.3589.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,756.674,079.00-48.0 %ไม่ผ่าน774.5228.7696.3 %ผ่าน
สพ.บุรีรัมย์26,078.1110,220.0060.8 %ผ่าน658.98315.1652.2 %ผ่าน
รจจ.บุรีรัมย์ 10,702.1712,128.13-13.3 %ไม่ผ่าน583.90845.12-44.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,639.781,009.0061.8 %ผ่าน736.49239.0767.5 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์3,978.472,202.0044.7 %ผ่าน1,078.78125.1688.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,737.10726.0073.5 %ผ่าน774.52196.8074.6 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,176.276,975.9814.7 %ไม่ผ่าน1,383.01409.0470.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,631.09ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ738.51ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์4,467.278,635.09-93.3 %ไม่ผ่าน1,059.76536.7649.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 218,129.529,824.0045.8 %ผ่าน1,411.57136.4990.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 170,420.1110,506.0085.1 %ผ่าน1,108.41136.9087.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 36,822.1110,435.00-53.0 %ไม่ผ่าน1,616.91226.1686.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 419,261.968,659.8055.0 %ผ่าน2,653.75313.7088.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์14,244.569,790.4731.3 %ผ่าน2,509.13169.9093.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์5,502.433,957.5528.1 %ผ่าน281.88262.027.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์25,680.9216,954.3334.0 %ผ่าน996.20308.8569.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสตึก74,930.114,088.0094.5 %ผ่าน948.91347.7163.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง23,649.1213,768.0041.8 %ผ่าน993.19240.2375.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบ12,230.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ581.18ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์17,471.0840,936.75-134.3 %ไม่ผ่าน747.28828.07-10.8 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์21,749.5329,283.00-34.6 %ไม่ผ่าน2,372.241,790.7124.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 1,496.382,091.00-39.7 %ไม่ผ่าน964.68299.7868.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,594.44229.4591.2 %ผ่าน622.39288.4253.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์19,858.591,034.2794.8 %ผ่าน7,542.892,061.5072.7 %ผ่าน
รวม 1,802,293 368,621 79.55 % ผ่าน 77,594 22,726 70.71 % ผ่าน