สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์34,767.885,609.0083.9 %ผ่าน116.99199.10-70.2 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,760.115,545.0036.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,390.394,134.57-21.9 %ไม่ผ่าน996.12189.3081.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,856.611,196.0058.1 %ผ่าน727.880.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,165.317,362.5663.5 %ผ่าน2,230.55787.5564.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,812.28481.0090.0 %ผ่าน302.0310.1596.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,809.03402.0091.6 %ผ่าน195.187.2896.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,801.85568.0088.2 %ผ่าน364.558.6897.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,874.66409.0091.6 %ผ่าน311.3246.7885.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท5,102.15871.0082.9 %ผ่าน364.840.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์5,065.741,326.0073.8 %ผ่าน274.6857.0079.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,874.66610.0087.5 %ผ่าน350.2671.6779.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,801.85390.0091.9 %ผ่าน172.129.4494.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,838.26541.0088.8 %ผ่าน234.690.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,801.8572.0098.5 %ผ่าน223.039.6595.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,867.48349.0092.8 %ผ่าน310.7430.8490.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,801.85279.0094.2 %ผ่าน246.3810.6695.7 %ผ่าน
ด่านศุลกากรช่องจอม6,551.526,609.83-0.9 %ไม่ผ่าน903.0255.3793.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,055.205,747.00-41.7 %ไม่ผ่าน1,013.12762.8724.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,175.18771.0075.7 %ผ่าน603.03399.0033.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,889.181,032.6064.3 %ผ่าน546.69399.0027.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์2,943.791.00100.0 %ผ่าน434.28233.7046.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์2,521.012,953.00-17.1 %ไม่ผ่าน594.76102.0282.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์5,789.353,311.4342.8 %ผ่าน1,507.53907.2539.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,739.83933.8075.0 %ผ่าน880.00323.4463.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,868.04437.0084.8 %ผ่าน651.81353.7945.7 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,360.114,935.0041.0 %ผ่าน2,511.91471.0381.2 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,917.902,944.00-0.9 %ไม่ผ่าน692.59501.9827.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,333.102,715.7549.1 %ผ่าน1,754.74870.4450.4 %ผ่าน
ส.ป.ก. สุรินทร์4,424.312,526.0342.9 %ผ่าน1,355.402.8599.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,223.6511,834.99-90.2 %ไม่ผ่าน1,291.20305.8076.3 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,736.141,935.3048.2 %ผ่าน918.04195.6678.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน67.4525.8261.7 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน63.102.8595.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน71.8930.5057.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,630.361,236.5065.9 %ผ่าน636.62128.2579.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,717.77289.0089.4 %ผ่าน708.86218.3969.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,662.373,168.0213.5 %ไม่ผ่าน899.0259.3993.4 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,930.7633,078.72-317.1 %ไม่ผ่าน7,686.462,152.0972.0 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,852.633,162.8317.9 %ไม่ผ่าน570.480.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,060.11ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน1,070.16ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,555.138,958.1422.5 %ผ่าน3,694.3762.7198.3 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,402.721,620.20-15.5 %ไม่ผ่าน880.001,090.60-23.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,210.83946.0081.8 %ผ่าน956.07237.3775.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์4,075.916,067.00-48.9 %ไม่ผ่าน1,070.17905.3715.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,956.344,839.002.4 %ไม่ผ่าน1,450.48282.0480.6 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,656.882,900.0037.7 %ผ่าน624.9951.3891.8 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,112.023,091.9572.2 %ผ่าน841.97146.3282.6 %ผ่าน
เรือนจำกลางสุรินทร์33,398.031.00100.0 %ผ่าน954.24325.4265.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์901.70715.0020.7 %ผ่าน340.40155.9954.2 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,895.662,205.2443.4 %ผ่าน975.08249.5874.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,777.861,055.0072.1 %ผ่าน405.86198.4251.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,105.264,379.0228.3 %ผ่าน969.31384.9060.3 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,388.472,885.1134.3 %ผ่าน1,374.42523.3661.9 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,914.652,176.0078.1 %ผ่าน1,373.50241.7482.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,285.633,553.0543.5 %ผ่าน1,108.20522.2952.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 134,846.5912,535.0064.0 %ผ่าน1,335.78597.3355.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 36,644.994,790.0027.9 %ผ่าน1,600.90161.9089.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 215,531.3613,407.3213.7 %ไม่ผ่าน1,252.85328.5173.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์14,665.758,492.1142.1 %ผ่าน2,216.70723.1367.4 %ผ่าน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,104.085,513.9454.4 %ผ่าน456.77269.6241.0 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,662.352,081.2468.8 %ผ่าน422.84252.7140.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม81,102.2210,029.0187.6 %ผ่าน925.98120.7787.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท59,219.9516,327.0072.4 %ผ่าน821.73310.7862.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบ10,410.78ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ301.78ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์105,932.50ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน1,795.52371.2179.3 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์56,607.1213,773.9975.7 %ผ่าน710.8090.7987.2 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์110,319.6911,534.3389.5 %ผ่าน970.59409.7557.8 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์15,412.1921,356.53-38.6 %ไม่ผ่าน2,271.121,894.6816.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,845.031,213.9068.4 %ผ่าน918.04226.1975.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,356.36721.5078.5 %ผ่าน613.78411.2733.0 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์33,745.4512,629.0062.6 %ผ่าน9,175.042,953.2367.8 %ผ่าน
รวม 781,414 299,565 61.66 % ผ่าน 76,291 24,443 67.96 % ผ่าน