สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ2,227.89855.0061.6 %ผ่าน525.76121.4776.9 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ28,281.568,053.0071.5 %ผ่าน245.87161.5034.3 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ4,132.554,586.94-11.0 %ไม่ผ่าน914.83151.4283.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,968.081,767.0040.5 %ผ่าน781.72221.1771.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,925.674,968.3058.3 %ผ่าน3,158.72481.3484.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์3,400.061,018.0070.1 %ผ่าน397.1947.4188.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,442.88413.0088.0 %ผ่าน246.950.9099.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,443.12619.0082.0 %ผ่าน323.5559.2481.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,457.27593.0082.8 %ผ่าน356.9024.8793.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,153.01200.0093.7 %ผ่าน215.140.8199.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,154.13128.0095.9 %ผ่าน264.520.8199.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,150.7976.0097.6 %ผ่าน176.150.8199.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,381.41284.0091.6 %ผ่าน278.220.9099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,155.33268.0091.5 %ผ่าน152.460.8199.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,195.46229.0092.8 %ผ่าน232.370.8199.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,171.67319.0089.9 %ผ่าน252.8935.5585.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ3,652.732,152.0041.1 %ผ่าน268.7816.2594.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,218.00303.0090.6 %ผ่าน178.220.8199.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,270.14506.0084.5 %ผ่าน264.000.9099.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,185.39295.0090.7 %ผ่าน189.660.8199.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,088.09231.0092.5 %ผ่าน194.600.8199.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,301.90287.0091.3 %ผ่าน188.785.1597.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,431.57658.0080.8 %ผ่าน256.9132.5687.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,852.313,048.3320.9 %ผ่าน1,047.94380.9563.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,228.39819.0063.2 %ผ่าน501.70206.0058.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,279.511,016.1155.4 %ผ่าน360.6457.0084.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,656.14685.0074.2 %ผ่าน543.98161.5070.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,274.94843.0062.9 %ผ่าน389.42112.1071.2 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ2,554.842,817.15-10.3 %ไม่ผ่าน629.59225.9964.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,716.124,274.769.4 %ไม่ผ่าน1,409.25713.3049.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ4,434.561,074.0075.8 %ผ่าน743.69153.9379.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,562.17918.0074.2 %ผ่าน800.74166.5079.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ8,740.663,665.1058.1 %ผ่าน3,177.74648.1679.6 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,563.074,210.29-64.3 %ไม่ผ่าน635.01375.2540.9 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,076.934,885.303.8 %ไม่ผ่าน1,466.32852.1641.9 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ7,359.522,593.4664.8 %ผ่าน1,333.1843.6196.7 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,018.7713,562.593.3 %ไม่ผ่าน1,618.42385.2976.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,421.562,024.0040.8 %ผ่าน990.90391.8760.5 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,697.81289.0083.0 %ผ่าน65.270.9598.5 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,760.291,165.0069.0 %ผ่าน1,028.9351.3995.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,779.72882.6068.2 %ผ่าน743.69121.4683.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,397.723,041.9510.5 %ไม่ผ่าน990.90252.6174.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,687.503,438.4626.6 %ผ่าน1,400.50545.0061.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,196.013,176.0024.3 %ผ่าน1,333.2128.9897.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,759.361,951.0048.1 %ผ่าน1,162.04189.0583.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ29,201.3713,747.3252.9 %ผ่าน11,031.34206.2098.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,444.141,394.0068.6 %ผ่าน857.78903.25-5.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,432.982,108.1138.6 %ผ่าน612.29386.7036.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ3,753.126,006.38-60.0 %ไม่ผ่าน1,143.02513.6055.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,294.961,351.7583.7 %ผ่าน435.07261.2540.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ2,890.433,673.20-27.1 %ไม่ผ่าน781.7450.3093.6 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,056.742,236.5579.8 %ผ่าน876.80240.3572.6 %ผ่าน
รจจ.ศรีสะเกษ 35,990.2121,447.6240.4 %ผ่าน981.09392.5060.0 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,632.66754.0071.4 %ผ่าน686.64221.4967.7 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,225.792,237.0730.7 %ผ่าน910.48133.0085.4 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,733.54822.0069.9 %ผ่าน724.67173.2676.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ4,222.294,170.781.2 %ไม่ผ่าน1,219.09261.6178.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,997.934,300.0014.0 %ไม่ผ่าน1,656.48816.1850.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ4,007.777,294.50-82.0 %ไม่ผ่าน1,219.09215.4882.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 134,834.5011,387.7567.3 %ผ่าน2,291.48233.0089.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 268,078.0913,426.1080.3 %ผ่าน1,092.79276.3974.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3107,832.897,293.6093.2 %ผ่าน2,901.59468.6583.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 422,972.1410,108.0056.0 %ผ่าน1,475.52203.4186.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร48,393.978,079.8083.3 %ผ่าน2,796.37108.4496.1 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,997.893,339.34-11.4 %ไม่ผ่าน186.79158.6515.1 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ46,466.9810,094.0078.3 %ผ่าน897.58166.7081.4 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ78,859.0428,362.9764.0 %ผ่าน864.63137.1084.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ44,638.00833.1798.1 %ผ่าน1,243.27841.2532.3 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์101,527.2229.24100.0 %ผ่าน1,027.38139.0886.5 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ110,563.0344,928.0059.4 %ผ่าน1,990.03504.4374.7 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ27,986.7110,936.0060.9 %ผ่าน933.39750.6519.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,024.2228,196.00-40.8 %ไม่ผ่าน2,360.151,052.4855.4 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,039.131,789.0041.1 %ผ่าน857.78365.0357.4 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,838.911,199.0057.8 %ผ่าน705.66435.7738.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ34,735.769,584.0072.4 %ผ่าน10,134.312,883.3171.5 %ผ่าน
รวม 1,079,479 350,319 67.55 % ผ่าน 87,332 20,930 76.03 % ผ่าน