สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี3,518.18432.0087.7 %ผ่าน662.45114.7582.7 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 269,006.2429,059.0057.9 %ผ่าน435.32352.6319.0 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี18,464.3020,000.00-8.3 %ไม่ผ่าน73.8166.509.9 %ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี57,638.4811,275.1080.4 %ผ่าน210.41377.05-79.2 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี429,092.755,050.4098.8 %ผ่าน1,467.22539.4663.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,417.242,879.0015.8 %ไม่ผ่าน986.1931.1596.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี34,729.9221,048.0039.4 %ผ่าน3,457.80549.0984.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,733.85487.0087.0 %ผ่าน322.9221.4193.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,201.23456.0085.8 %ผ่าน373.5038.1489.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,250.81559.0082.8 %ผ่าน305.4360.7780.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,237.28286.0091.2 %ผ่าน344.826.5398.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,218.56446.0086.1 %ผ่าน165.911.0099.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,677.75669.0081.8 %ผ่าน422.143.2999.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,268.54705.0078.4 %ผ่าน369.1153.4985.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,772.24439.0088.4 %ผ่าน190.020.9099.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,550.06461.0087.0 %ผ่าน415.006.7898.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,373.50344.0089.8 %ผ่าน498.3375.3284.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,889.84576.0085.2 %ผ่าน449.4769.1184.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,630.18177.0096.2 %ผ่าน354.9368.8880.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,088.70336.0089.1 %ผ่าน360.150.9099.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,166.85461.0085.4 %ผ่าน266.6028.9789.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,427.522,700.0039.0 %ผ่าน310.1484.8572.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ3,652.18904.0075.2 %ผ่าน313.6244.6185.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,205.71486.0084.8 %ผ่าน415.1551.6787.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์3,104.58320.0089.7 %ผ่าน148.400.9599.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,606.56268.0092.6 %ผ่าน211.150.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร2,764.93511.0081.5 %ผ่าน338.5651.4284.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,105.20384.0087.6 %ผ่าน175.181.0099.4 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเขมราฐ5,367.624,000.0025.5 %ผ่าน1,165.07475.0059.2 %ผ่าน
ด่านศุลกากรช่องเม็ก18,627.8824,177.01-29.8 %ไม่ผ่าน1,500.40175.2188.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,752.444,372.74-16.5 %ไม่ผ่าน1,081.690.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,821.242,205.6021.8 %ผ่าน603.85114.1981.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,189.861,280.0059.9 %ผ่าน540.34190.0064.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,368.86791.5885.3 %ผ่าน1,651.2762.3496.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,934.141,900.0035.2 %ผ่าน594.48190.0068.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,315.961,035.0055.3 %ผ่าน477.39138.3671.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ4,441.642,083.0053.1 %ผ่าน1,314.0695.0092.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี4,043.512,454.4239.3 %ผ่าน800.65168.3079.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,082.831,708.0844.6 %ผ่าน1,537.190.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,405.221,930.4043.3 %ผ่าน1,138.33407.6864.2 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 713,403.2812,192.009.0 %ไม่ผ่าน4,511.982,916.0035.4 %ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,257.412,160.5058.9 %ผ่าน1,536.49552.9064.0 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,600.101,328.0063.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี5,779.345,245.009.2 %ไม่ผ่าน1,518.17957.6036.9 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,831.173,616.4925.1 %ผ่าน2,040.211,507.7226.1 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี22,877.6410,486.7854.2 %ผ่าน2,367.401,732.5026.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,222.584,532.65-103.9 %ไม่ผ่าน560.99757.56-35.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,884.763,890.0043.5 %ผ่าน2,188.81945.2556.8 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,126.634,068.5833.6 %ผ่าน1,172.46222.6781.0 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 113,616.431,742.0051.8 %ผ่าน1,496.92749.5749.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี10,679.9624,905.00-133.2 %ไม่ผ่าน2,487.99551.0377.9 %ผ่าน
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี300,181.09244,128.9518.7 %ไม่ผ่าน1,459.890.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,279.9118,829.00-83.2 %ไม่ผ่าน3,916.955,655.50-44.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,565.516,785.42-3.3 %ไม่ผ่าน2,475.952,730.80-10.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,006.911.00100.0 %ผ่าน1,118.840.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,556.366,223.07-75.0 %ไม่ผ่าน1,472.80729.6550.5 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)13,560.079,822.6127.6 %ผ่าน4,954.171,140.0077.0 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,149.837,803.37-9.1 %ไม่ผ่าน2,765.071.9099.9 %ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง22,622.4010,981.3251.5 %ผ่าน419.4459.1885.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,156.79420.0063.7 %ผ่าน82.8518.0578.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,884.34972.0066.3 %ผ่าน1,023.7734.0096.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,347.491,050.4068.6 %ผ่าน895.73544.9739.2 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,823.553,257.0014.8 %ไม่ผ่าน1,118.84497.4055.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี8,965.905,000.0044.2 %ผ่าน1,708.33950.0044.4 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี5,661.592,842.7749.8 %ผ่าน1,413.11598.4157.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,836.832,084.0645.7 %ผ่าน1,080.80324.2470.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,215.7714,186.47-172.0 %ไม่ผ่าน1,765.38192.1889.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,328.682,112.9282.9 %ผ่าน1,461.12124.5991.5 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,743.182,000.0046.6 %ผ่าน1,080.80475.0056.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,677.724,488.4020.9 %ผ่าน1,480.14470.0568.2 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,186.735,174.2628.0 %ผ่าน2,031.60364.1482.1 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี12,045.1811,811.491.9 %ไม่ผ่าน4,313.5258.4598.6 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,414.2921,289.2016.2 %ไม่ผ่าน908.04205.5777.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี68,270.5719,364.0071.6 %ผ่าน661.71257.6561.1 %ผ่าน
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 99,335.96118,105.96-18.9 %ไม่ผ่าน2,077.621,466.2229.4 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,615.861,786.0731.7 %ผ่าน820.50436.2046.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,228.292,623.4438.0 %ผ่าน1,175.88316.1673.1 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี19,930.8111,764.0041.0 %ผ่าน1,443.66630.8156.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,132.35813.0074.0 %ผ่าน1,023.76127.9887.5 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,436.816,746.289.3 %ไม่ผ่าน1,841.44419.9077.2 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี9,807.224,531.0053.8 %ผ่าน3,172.56617.5080.5 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,038.825,772.38-90.0 %ไม่ผ่าน1,249.70692.0544.6 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี18,875.586,657.0064.7 %ผ่าน760.4045.1394.1 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,024.995,000.0050.1 %ผ่าน3,362.7247.5098.6 %ผ่าน
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี9,975.5714,924.98-49.6 %ไม่ผ่าน3,362.72210.9093.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 194,380.0017,092.0081.9 %ผ่าน1,337.62362.9072.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 231,317.7616,020.0048.8 %ผ่าน1,368.01250.8081.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 334,691.4911,545.3866.7 %ผ่าน3,187.24571.9082.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 423,066.8812,716.0844.9 %ผ่าน3,072.69114.0096.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 528,468.3111,976.0057.9 %ผ่าน3,232.2696.7597.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ24,758.618,865.3564.2 %ผ่าน3,352.61440.8286.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ62,232.655,000.0092.0 %ผ่าน1,153.68475.0058.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ65,016.903,000.0095.4 %ผ่าน893.65475.0046.8 %ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี38,841.145,000.0087.1 %ผ่าน1,185.91950.0019.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม34,769.3022,858.0034.3 %ผ่าน1,177.74421.2064.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล60,801.8720,000.0067.1 %ผ่าน1,020.43199.5080.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี55,003.2150,450.008.3 %ไม่ผ่าน1,262.11427.5066.1 %ผ่าน
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี217,486.7725,650.0088.2 %ผ่าน4,513.31626.0586.1 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี153,141.42127,800.0016.5 %ไม่ผ่าน1,075.67645.0540.0 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี21,649.8420,000.007.6 %ไม่ผ่าน3,003.661,805.0039.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี9,995.868,495.4815.0 %ไม่ผ่าน3,911.951,132.3171.1 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี19,201.8333,983.00-77.0 %ไม่ผ่าน1,129.78487.3556.9 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,206.172,284.0028.8 %ผ่าน644.001.0099.8 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี23,787.2615,981.6432.8 %ผ่าน3,185.02838.4973.7 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,485.161,677.0051.9 %ผ่าน1,213.92623.2048.7 %ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,853.798,741.00-80.1 %ไม่ผ่าน1,442.11142.0290.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,279.54765.6176.7 %ผ่าน890.64272.2369.4 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี32,146.8417,183.3846.5 %ผ่าน6,640.863,858.4041.9 %ผ่าน
รวม 2,604,889 1,250,259 52.00 % ผ่าน 156,125 51,273 67.16 % ผ่าน