สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,326.51927.0078.6 %ผ่าน509.5888.4882.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร18,601.0415,373.5217.4 %ไม่ผ่าน250.3876.1469.6 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,411.00ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน642.70ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,771.811,197.0056.8 %ผ่าน623.6749.7992.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,512.069,700.0037.5 %ผ่าน1,973.79220.4088.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม3,840.91602.0084.3 %ผ่าน281.300.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง3,408.19138.0096.0 %ผ่าน284.7310.4496.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,488.22241.0094.6 %ผ่าน218.2552.9075.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว5,034.52299.0094.1 %ผ่าน218.5915.5692.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,080.14375.0092.6 %ผ่าน283.533.4398.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,016.391,363.0066.1 %ผ่าน365.8529.6091.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,691.40279.0094.1 %ผ่าน341.420.9599.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,898.924,448.22-53.4 %ไม่ผ่าน680.70247.0063.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,040.981.00100.0 %ผ่าน214.53171.0020.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,232.71777.0065.2 %ผ่าน441.96161.5063.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,566.80908.0064.6 %ผ่าน399.73161.5059.6 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร3,406.55787.5076.9 %ผ่าน228.19122.9146.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร5,041.1928.0099.4 %ผ่าน1,080.04354.8767.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,055.961,374.0055.0 %ผ่าน673.27313.6653.4 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,863.771,602.0058.5 %ผ่าน832.83625.5524.9 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,201.642,579.97-17.2 %ไม่ผ่าน497.99148.6570.2 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร5,204.621,731.0466.7 %ผ่าน1,346.26382.7471.6 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,848.203,823.4721.1 %ผ่าน984.95150.1284.8 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร9,346.1711,378.88-21.7 %ไม่ผ่าน1,555.46342.2878.0 %ผ่าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร6,132.901,662.3072.9 %ผ่าน630.890.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,478.461,150.0066.9 %ผ่าน794.8160.7092.4 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,087.65847.0079.3 %ผ่าน512.59331.0735.4 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,227.771,993.0038.3 %ผ่าน663.2393.3485.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดยโสธร4,739.311.00100.0 %ผ่าน1,308.231,075.3817.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร5,327.72925.0082.6 %ผ่าน1,099.06383.4565.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,054.971,557.0049.0 %ผ่าน886.92204.4377.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,852.586,759.00-15.5 %ไม่ผ่าน1,267.65144.9988.6 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,555.682,310.0049.3 %ผ่าน756.7831.1195.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,267.862,145.0034.4 %ผ่าน832.83146.2682.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,531.743,588.0020.8 %ผ่าน672.250.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,189.022,498.3951.9 %ผ่าน1,023.01182.3482.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,662.412,275.0014.6 %ไม่ผ่าน547.6131.1194.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร10,728.022,011.0081.3 %ผ่าน642.67229.9064.2 %ผ่าน
รจ.จ.ยโสธรไม่ครบ29,272.70ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ420.15ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,890.981,009.0065.1 %ผ่าน509.5862.2287.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,667.991,321.0064.0 %ผ่าน718.75224.0268.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,553.12553.0078.3 %ผ่าน547.6093.3583.0 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร2,157.164,015.74-86.2 %ไม่ผ่าน984.96226.5377.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,981.21999.0074.9 %ผ่าน1,099.0659.1294.6 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 124,266.8211,716.1251.7 %ผ่าน1,633.01154.7890.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 28,501.06105.6698.8 %ผ่าน1,305.6728.4497.8 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร87,943.8818,611.9178.8 %ผ่าน1,687.47642.6661.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา62,574.5211,096.0082.3 %ผ่าน795.27354.1855.5 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,473.3816,352.00-118.8 %ไม่ผ่าน1,611.811,360.8515.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,945.161,607.1945.4 %ผ่าน699.71364.0748.0 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร3,041.75623.0079.5 %ผ่าน490.54154.0868.6 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร34,943.986,270.0082.1 %ผ่าน2,369.602,894.08-22.1 %ไม่ผ่าน
รวม 432,256 163,935 62.07 % ผ่าน 40,379 13,265 67.15 % ผ่าน