สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,709.28690.0081.4 %ผ่าน592.85153.6074.1 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,087.695,770.9628.6 %ผ่าน53.48157.46-194.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,068.414,033.08-31.4 %ไม่ผ่าน897.1198.3789.0 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,736.801,790.0052.1 %ผ่าน868.8038.0895.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,544.826,761.6046.1 %ผ่าน2,247.24462.2279.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,579.91295.0091.8 %ผ่าน461.9462.3686.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,639.42334.0090.8 %ผ่าน288.5235.9887.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,581.50242.0093.2 %ผ่าน260.6118.7592.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,568.51597.4083.3 %ผ่าน507.4329.6094.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,420.47612.0082.1 %ผ่าน346.9331.3491.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,568.75156.0095.6 %ผ่าน444.2029.4493.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,318.77438.0086.8 %ผ่าน223.0037.5283.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,688.84260.0093.0 %ผ่าน381.290.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,795.67380.0090.0 %ผ่าน319.6839.1987.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,735.93616.0083.5 %ผ่าน422.370.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ3,988.981,878.0052.9 %ผ่าน337.1065.5580.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง3,289.21458.0086.1 %ผ่าน392.0030.0892.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว3,895.46500.0087.2 %ผ่าน334.7647.0385.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ2,718.852,560.415.8 %ไม่ผ่าน763.99450.0241.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,761.83939.0066.0 %ผ่าน490.76216.2555.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,862.731,404.0051.0 %ผ่าน676.68156.7576.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,939.261.00100.0 %ผ่าน550.362.8599.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,283.927,600.00-77.4 %ไม่ผ่าน1,277.4398.7292.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,695.091,549.0058.1 %ผ่าน1,030.21183.2582.2 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,214.06553.0082.8 %ผ่าน554.81304.0045.2 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,668.434,782.0044.8 %ผ่าน2,950.83665.0077.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,403.914,123.80-71.5 %ไม่ผ่าน646.60273.6257.7 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,856.332,848.0041.4 %ผ่าน1,374.33565.9758.8 %ผ่าน
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,192.083,572.0414.8 %ไม่ผ่าน1,125.2939.6896.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,395.0310,104.00-36.6 %ไม่ผ่าน1,620.22203.7787.4 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ6,158.991,725.9272.0 %ผ่าน1,049.23211.7879.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,665.08643.0061.4 %ผ่าน75.835.0093.4 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,361.061,448.0056.9 %ผ่าน1,011.2048.4595.2 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,547.031,030.0071.0 %ผ่าน859.2580.6290.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,641.173,024.0074.0 %ผ่าน641.34167.6873.9 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ25,118.8823,803.015.2 %ไม่ผ่าน8,066.142,441.3369.7 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,128.695,523.00-7.7 %ไม่ผ่าน1,543.83262.4183.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ1,879.561,514.0019.4 %ไม่ผ่าน701.94231.5167.0 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,802.2913,323.08-250.4 %ไม่ผ่าน1,125.3037.6196.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ5,701.701.00100.0 %ผ่าน1,011.20311.5369.2 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,612.341,915.3247.0 %ผ่าน1,125.30159.5485.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,145.563,797.5626.2 %ผ่าน1,524.63604.7260.3 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,094.282,621.8136.0 %ผ่าน1,068.22286.1873.2 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,172.772,528.0720.3 %ผ่าน1,710.318.1899.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,460.303,119.0030.1 %ผ่าน878.08531.2139.5 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ39,922.8541,104.07-3.0 %ไม่ผ่าน1,053.73307.2670.8 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,591.29638.0075.4 %ผ่าน725.9651.1293.0 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,895.772,237.1742.6 %ผ่าน1,163.32187.4683.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,245.241,016.8468.7 %ผ่าน821.041,655.35-101.6 %ไม่ผ่าน
สปส.จ.ชัยภูมิ5,215.814,518.7013.4 %ไม่ผ่าน1,315.45407.5369.0 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,735.853,888.0017.9 %ไม่ผ่าน1,543.65326.7778.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ4,488.749,653.41-115.1 %ไม่ผ่าน723.31149.5079.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 129,939.1515,960.0046.7 %ผ่าน1,851.39128.7893.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 24,113.168,377.77-103.7 %ไม่ผ่าน1,770.08280.9484.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 312,698.9212,420.342.2 %ไม่ผ่าน1,555.35226.3185.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ7,990.1941,366.58-417.7 %ไม่ผ่าน2,773.11231.8491.6 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ18,953.782,337.0787.7 %ผ่าน254.540.9099.6 %ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ126.35ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ123,430.3610,890.0191.2 %ผ่าน1,377.318,395.15-509.5 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ไม่ครบ14,754.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ122.98ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ44,419.6212,712.0071.4 %ผ่าน1,034.92560.0045.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ78,137.5648,273.0038.2 %ผ่าน1,705.48758.7355.5 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ26,817.777,568.9471.8 %ผ่าน1,004.44626.2637.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ8,671.9014,278.01-64.6 %ไม่ผ่าน2,236.201,397.9037.5 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,600.851,776.0050.7 %ผ่าน992.19219.2877.9 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,661.29807.0069.7 %ผ่าน432.1694.0278.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 642,230 371,688 42.13 % ผ่าน 69,166 25,891 62.57 % ผ่าน