สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,863.43196.0093.2 %ผ่าน399.81125.3268.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ33,387.1812,687.4062.0 %ผ่าน197.15186.575.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ2,787.66789.0071.7 %ผ่าน608.9846.6492.3 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ2,797.641,200.0057.1 %ผ่าน608.9947.5092.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ14,428.268,647.6040.1 %ผ่าน2,092.23432.4879.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,117.61451.0089.0 %ผ่าน250.1250.2379.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ6,175.891.00100.0 %ผ่าน231.8253.2077.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,299.58204.0095.3 %ผ่าน235.0119.8091.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,038.38272.0093.3 %ผ่าน375.1658.3484.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,816.11446.0088.3 %ผ่าน258.8959.1077.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,417.732,616.1851.7 %ผ่าน913.24568.3737.8 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ2,777.481,707.0038.5 %ผ่าน608.99149.2675.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,076.53925.0069.9 %ผ่าน723.08310.9757.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,814.721,275.0054.7 %ผ่าน609.02419.8031.1 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,438.00506.6185.3 %ผ่าน647.02378.4041.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,292.012,083.8051.4 %ผ่าน1,217.50556.6254.3 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,646.934,636.92-75.2 %ไม่ผ่าน526.48136.3374.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,546.63636.0082.1 %ผ่าน742.10284.5361.7 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,294.362,235.0248.0 %ผ่าน913.240.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ12,532.615,993.8052.2 %ผ่าน989.3119.0098.1 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,093.091,842.3040.4 %ผ่าน685.0543.7093.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,099.701,215.0060.8 %ผ่าน723.0831.0995.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,600.81499.0080.8 %ผ่าน532.9293.2882.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,083.821,591.0048.4 %ผ่าน723.08242.5466.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ4,995.04140.7697.2 %ผ่าน1,369.62758.5044.6 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,455.68478.0093.6 %ผ่าน1,312.58252.8180.7 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,724.24643.0082.7 %ผ่าน856.19124.3885.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ15,370.343,290.0078.6 %ผ่าน1,845.03112.7293.9 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,966.471,599.0067.8 %ผ่าน608.9995.1884.4 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,119.511,626.0047.9 %ผ่าน780.13279.8764.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,154.841,049.0066.7 %ผ่าน622.95108.8482.5 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,427.371,053.0069.3 %ผ่าน951.27237.5075.0 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,849.253,172.6117.6 %ไม่ผ่าน723.0869.1490.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,985.941,028.0090.6 %ผ่าน665.30138.8179.1 %ผ่าน
รจจ.อำนาจเจริญ 29,542.6442,542.99-44.0 %ไม่ผ่าน641.04406.4336.6 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,028.50528.0082.6 %ผ่าน475.8765.1886.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ2,786.361,831.2034.3 %ผ่าน570.95171.0270.0 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,469.35520.0078.9 %ผ่าน475.87186.3360.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ5,194.583,689.9529.0 %ผ่าน948.72193.7279.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,028.62775.0074.4 %ผ่าน704.07217.6769.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,115.792,955.005.2 %ไม่ผ่าน742.10158.6578.6 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ65,676.2712,040.0081.7 %ผ่าน1,428.60292.3279.5 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,012.29485.6493.9 %ผ่าน329.26115.5064.9 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน32,723.577,424.0077.3 %ผ่าน595.7888.6485.1 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ128,763.4234,393.9973.3 %ผ่าน745.372.8599.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,590.5618,533.48-59.9 %ไม่ผ่าน1,500.511,286.5414.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 2,891.081,407.0051.3 %ผ่าน647.01373.1242.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,704.14441.0083.7 %ผ่าน437.87254.9941.8 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ15,750.777,756.9350.8 %ผ่าน4,521.171,135.0774.9 %ผ่าน
รวม 513,753 202,060 60.67 % ผ่าน 40,312 11,440 71.62 % ผ่าน