สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,088.211.00100.0 %ผ่าน366.7438.0089.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,475.541,193.0051.8 %ผ่าน575.9244.6592.2 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,877.091,406.0051.1 %ผ่าน556.9040.4692.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�11,905.8110,928.008.2 %ไม่ผ่าน1,919.72295.0884.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,180.76237.0092.5 %ผ่าน268.4964.2776.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,035.23139.0095.4 %ผ่าน237.240.9099.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,066.79359.0088.3 %ผ่าน280.4868.4875.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู5,675.821.00100.0 %ผ่าน236.620.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,175.49437.0086.2 %ผ่าน296.1734.2988.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,086.00314.0089.8 %ผ่าน344.6196.9971.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,400.635,184.20-52.4 %ไม่ผ่าน899.19504.2643.9 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภุ2,643.70610.0076.9 %ผ่าน404.77202.3350.0 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,853.72950.0066.7 %ผ่าน690.01180.5073.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,117.31789.4074.7 %ผ่าน613.95242.2960.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,358.342,002.0054.1 %ผ่าน1,317.54507.9961.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,340.455,775.00-72.9 %ไม่ผ่าน804.76180.3977.6 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,967.111,472.6562.9 %ผ่าน1,146.40267.2876.7 %ผ่าน
สปก. หนองบัวลำภู3,740.581,527.9059.2 %ผ่าน1,051.32794.3424.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,999.536,334.1242.4 %ผ่าน2,154.25373.4682.7 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,078.441,051.0065.9 %ผ่าน785.090.9599.9 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,570.60290.0081.5 %ผ่าน46.3223.7548.7 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,330.95661.0080.2 %ผ่าน671.0053.5492.0 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,491.78537.0078.4 %ผ่าน537.89318.8240.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู8,260.3259,663.85-622.3 %ไม่ผ่าน1,393.611,549.59-11.2 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู3,398.439,485.49-179.1 %ไม่ผ่าน918.21283.2969.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,568.871,509.0057.7 %ผ่าน747.06162.1878.3 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู4,794.206,771.18-41.2 %ไม่ผ่าน1,147.5737.3596.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,528.472,141.0079.7 %ผ่าน661.83655.501.0 %ไม่ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,166.012,941.007.1 %ไม่ผ่าน804.11311.2261.3 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,133.092,555.0018.5 %ไม่ผ่าน804.11742.067.7 %ไม่ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,412.181,470.0066.7 %ผ่าน747.0631.1395.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,407.202,266.005.9 %ไม่ผ่าน480.842.5799.5 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู29,703.531,410.0095.3 %ผ่าน626.0446.6992.5 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู47,563.3739,076.1317.8 %ไม่ผ่าน817.35254.6068.9 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,359.03925.0060.8 %ผ่าน480.8458.9087.8 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,089.811,682.0045.6 %ผ่าน605.861.0099.8 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,623.58787.0070.0 %ผ่าน594.93114.2580.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,653.372,843.0038.9 %ผ่าน804.11230.0271.4 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,904.341.00100.0 %ผ่าน709.03116.7283.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู2,927.643,043.05-3.9 %ไม่ผ่าน709.03351.2550.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 56,398.6211,508.0079.6 %ผ่าน1,033.2449.8595.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 216,704.119,536.5942.9 %ผ่าน1,086.69193.7382.2 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู13,504.831,371.3589.8 %ผ่าน136.720.9599.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง16,525.6113,072.0020.9 %ผ่าน639.67380.0040.6 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู39,221.1324,500.0037.5 %ผ่าน998.43380.0061.9 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู6,716.7413,550.00-101.7 %ไม่ผ่าน1,378.37171.0087.6 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,908.291,729.0040.5 %ผ่าน709.03217.8669.3 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,265.771.00100.0 %ผ่าน423.79136.9667.7 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,592.6010,293.0041.5 %ผ่าน4,089.623,014.2726.3 %ผ่าน
รวม 400,791 266,330 33.55 % ผ่าน 39,753 13,827 65.22 % ผ่าน