สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,276.482,703.4117.5 %ไม่ผ่าน2,203.6552.9197.6 %ผ่าน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,793.99569.0085.0 %ผ่าน576.0783.0285.6 %ผ่าน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,780.026,101.6421.6 %ผ่าน1,527.26417.7872.6 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น13,202.816,101.6453.8 %ผ่าน106.6962.5041.4 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 182,982.8637,480.9979.5 %ผ่าน3,215.58609.2181.1 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น4,644.8517,696.00-281.0 %ไม่ผ่าน1,451.20180.0187.6 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,546.942,442.0031.2 %ผ่าน517.5046.8590.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น19,014.7519,313.00-1.6 %ไม่ผ่าน5,180.51508.8090.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,279.75561.0086.9 %ผ่าน300.8428.0490.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,183.07276.0093.4 %ผ่าน255.427.1497.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,157.32478.0088.5 %ผ่าน259.567.7697.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,635.511,263.0072.8 %ผ่าน490.4512.4697.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,895.59745.0084.8 %ผ่าน340.3960.5482.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,915.411,360.0072.3 %ผ่าน371.8464.8682.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,611.72318.0093.1 %ผ่าน168.197.3395.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,230.91414.0090.2 %ผ่าน180.0640.6277.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,873.63261.0094.6 %ผ่าน167.607.1595.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,917.551,025.0079.2 %ผ่าน460.3234.4192.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,228.07178.0095.8 %ผ่าน402.566.7098.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,588.87389.0091.5 %ผ่าน330.6937.3988.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,246.37560.0086.8 %ผ่าน333.7528.3391.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,088.591,160.0077.2 %ผ่าน429.81102.6276.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,066.121,579.0068.8 %ผ่าน314.4790.6271.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,688.59499.0089.4 %ผ่าน350.467.3897.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,553.21223.0095.1 %ผ่าน421.257.0898.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,693.07261.0094.4 %ผ่าน295.9856.0981.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,626.42479.0089.6 %ผ่าน411.297.2798.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,582.25709.0084.5 %ผ่าน273.9251.4881.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,775.375,132.64-36.0 %ไม่ผ่าน1,070.88709.4933.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,276.42582.0074.4 %ผ่าน452.3493.4579.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,327.131,023.0056.0 %ผ่าน466.1193.5079.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,277.55854.0062.5 %ผ่าน448.60100.3577.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,631.04819.0068.9 %ผ่าน569.00140.7875.3 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น4,095.411,981.0051.6 %ผ่าน994.81415.3858.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,546.654,216.007.3 %ไม่ผ่าน1,489.23897.8539.7 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,982.502,269.5043.0 %ผ่าน1,103.43331.3170.0 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,874.421,480.0061.8 %ผ่าน1,429.44387.8272.9 %ผ่าน
สำนักงานชลประทานที่ 623,539.886,467.0072.5 %ผ่าน8,043.1111,786.00-46.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,422.361,129.4467.0 %ผ่าน791.84420.9546.8 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น2,870.17732.0074.5 %ผ่าน804.65205.1574.5 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,734.824,431.166.4 %ไม่ผ่าน2,466.971,085.8056.0 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,573.292,245.0076.5 %ผ่าน3,181.651,461.8554.1 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,093.9417,549.6116.8 %ไม่ผ่าน2,899.06393.4386.4 %ผ่าน
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,400.2312,094.2554.2 %ผ่าน972.54241.9575.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,951.581.0099.9 %ผ่าน524.270.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,636.144,429.624.5 %ไม่ผ่าน2,736.11225.2491.8 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,727.743,619.5846.2 %ผ่าน2,344.95491.5179.0 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,690.893,627.0222.7 %ผ่าน1,318.0928.5097.8 %ผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,586.761,178.0067.2 %ผ่าน1,432.771,166.9618.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น6,164.9817,932.63-190.9 %ไม่ผ่าน1,660.37724.1856.4 %ผ่าน
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ451,257.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบ495.00ประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,250.6010,738.004.6 %ไม่ผ่าน3,638.043,435.655.6 %ไม่ผ่าน
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,630.477,874.2452.7 %ผ่าน2,482.0485.5096.6 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,868.082,040.0082.8 %ผ่าน1,165.960.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)4,049.927,872.00-94.4 %ไม่ผ่าน1,571.61433.3272.4 %ผ่าน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,683.828,980.5029.2 %ผ่าน4,644.87131.6397.2 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 414,963.879,862.9434.1 %ผ่าน4,087.82621.0584.8 %ผ่าน
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,887.988,656.50-9.7 %ไม่ผ่าน3,077.931,250.5259.4 %ผ่าน
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,737.5213,801.6236.5 %ผ่าน323.08120.3362.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,626.85986.0039.4 %ผ่าน71.0037.5147.2 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,747.541,499.0060.0 %ผ่าน1,299.070.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,619.991,023.0071.7 %ผ่าน842.69156.2581.5 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,265.744,456.89-4.5 %ไม่ผ่าน1,184.97242.3979.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,727.1339,011.08-347.0 %ไม่ผ่าน2,249.871,880.5916.4 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,102.437,454.00-22.1 %ไม่ผ่าน1,850.53671.6563.7 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น13,464.1217,996.99-33.7 %ไม่ผ่าน2,706.3150.0098.2 %ผ่าน
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,769.9613,172.34-128.3 %ไม่ผ่าน1,850.534,966.80-168.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,014.691.00100.0 %ผ่าน804.650.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,773.191,600.0057.6 %ผ่าน1,051.86492.1753.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,603.614,363.335.2 %ไม่ผ่าน1,280.05530.1458.6 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,283.791,334.7774.7 %ผ่าน1,339.05262.1580.4 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,272.283,464.0018.9 %ไม่ผ่าน12,264.6898.4599.2 %ผ่าน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น14,502.4023,153.00-59.6 %ไม่ผ่าน761.77348.4954.3 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,330.8414,016.0019.1 %ไม่ผ่าน542.67180.4066.8 %ผ่าน
ทสบ.ขอนแก่น 61,634.251.00100.0 %ผ่าน982.640.9599.9 %ผ่าน
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 415,612.1712,396.0020.6 %ผ่าน3,317.101,301.9760.7 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,658.681,004.0062.2 %ผ่าน728.5997.5086.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น4,698.874,558.003.0 %ไม่ผ่าน1,451.200.9599.9 %ผ่าน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น18,758.3316,114.0014.1 %ไม่ผ่าน1,725.86312.4581.9 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,390.932,037.0039.9 %ผ่าน975.8099.3789.8 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,451.407,038.005.5 %ไม่ผ่าน1,640.97228.1086.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,324.102,094.0051.6 %ผ่าน1,203.99158.4386.8 %ผ่าน
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,384.085,045.00-15.1 %ไม่ผ่าน1,741.84155.6291.1 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น19,146.085,986.9968.7 %ผ่าน33,917.02209.7699.4 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,467.737,079.96-58.5 %ไม่ผ่าน1,242.02524.7557.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 121,212.3512,387.0141.6 %ผ่าน1,010.17227.9177.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 219,100.4710,762.2243.7 %ผ่าน720.75186.1174.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 316,575.709,811.3840.8 %ผ่าน1,369.61186.2086.4 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 435,650.2013,089.2263.3 %ผ่าน1,682.75371.5077.9 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 588,308.2915,659.0482.3 %ผ่าน1,625.84503.0469.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น23,863.1310,749.9855.0 %ผ่าน833.01566.3032.0 %ผ่าน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น41,388.5110,801.0073.9 %ผ่าน365.42410.39-12.3 %ไม่ผ่าน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,442.0910,235.00-58.9 %ไม่ผ่าน398.20190.0052.3 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน62,992.8513,691.0078.3 %ผ่าน994.95723.9027.2 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น114,328.3516,736.0085.4 %ผ่าน1,175.83949.6919.2 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่50,109.4017,264.0065.5 %ผ่าน942.20368.5060.9 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น24,631.4822,677.707.9 %ไม่ผ่าน1,091.552,465.56-125.9 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น89,913.54126,540.00-40.7 %ไม่ผ่าน1,946.24501.5174.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,830.9528,344.00-221.0 %ไม่ผ่าน2,570.60837.7767.4 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น21,452.9636,686.90-71.0 %ไม่ผ่าน3,427.151,128.1667.1 %ผ่าน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น43,339.1539,520.008.8 %ไม่ผ่าน1,839.78209.7188.6 %ผ่าน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,068.46624.0079.7 %ผ่าน384.392.8599.3 %ผ่าน
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น462,379.0960,252.2087.0 %ผ่าน2,153.88522.0375.8 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,790.523,548.006.4 %ไม่ผ่าน994.81813.3118.2 %ไม่ผ่าน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,266.979,153.00-73.8 %ไม่ผ่าน2,191.4844.1098.0 %ผ่าน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,328.33838.0064.0 %ผ่าน1,359.7111.3199.2 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,866.431,485.0048.2 %ผ่าน804.650.9599.9 %ผ่าน
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 1,975,027 936,505 52.58 % ผ่าน 188,439 54,337 71.16 % ผ่าน