สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี2,496.111,059.0057.6 %ผ่าน272.5745.3083.4 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,442.872,012.0041.6 %ผ่าน576.830.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,170.302,006.0036.7 %ผ่าน462.730.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรภาค 417,151.4112,237.0028.7 %ผ่าน2,782.69364.9686.9 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 138,021.3230,776.0019.1 %ไม่ผ่าน3,646.42570.0084.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 225,171.4222,298.0011.4 %ไม่ผ่าน3,126.97313.5090.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,274.72760.0082.2 %ผ่าน259.7358.9077.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,517.61890.0074.7 %ผ่าน217.1495.0056.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง5,821.823,397.0041.7 %ผ่าน319.7247.5085.1 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่4,993.442,391.0052.1 %ผ่าน258.7057.0078.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,484.883,558.0035.1 %ผ่าน366.2793.1074.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 26,234.413,087.0050.5 %ผ่าน299.8795.0068.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,652.911,503.0073.4 %ผ่าน371.3930.4091.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 27,792.602,400.0069.2 %ผ่าน386.6766.5082.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,376.9014,000.00-119.5 %ไม่ผ่าน1,432.551,051.3726.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,619.445,556.00-53.5 %ไม่ผ่าน1,393.33566.5259.3 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี3,109.271,016.1167.3 %ผ่าน500.7737.3192.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,142.311,461.0064.7 %ผ่าน881.12304.0065.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,365.011,117.0066.8 %ผ่าน462.7358.6187.3 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,704.531,072.0060.4 %ผ่าน374.7584.8877.3 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,280.332,101.0050.9 %ผ่าน694.78323.8753.4 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,891.923,140.0035.8 %ผ่าน890.2879.1891.1 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,342.241,375.0068.3 %ผ่าน957.15285.0070.2 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี13,947.4520,265.00-45.3 %ไม่ผ่าน1,755.85114.0093.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,272.431,811.0044.7 %ผ่าน474.5757.6687.9 %ผ่าน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 65,821.149,073.00-55.9 %ไม่ผ่าน1,050.40649.9638.1 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,682.311,346.0071.3 %ผ่าน952.690.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,851.24796.0072.1 %ผ่าน405.6995.0276.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,337.413,618.0016.6 %ไม่ผ่าน747.9793.1387.5 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี15,600.9027,636.00-77.1 %ไม่ผ่าน2,763.701,738.7337.1 %ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,243.513,389.0035.4 %ผ่าน786.03252.8067.8 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4,835.411,951.0059.7 %ผ่าน671.940.9599.9 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,605.4916,576.00-150.9 %ไม่ผ่าน1,375.5053.2696.1 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน552.010.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,324.552,563.0022.9 %ผ่าน482.4495.3580.2 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี6,020.482,191.0063.6 %ผ่าน652.8931.7395.1 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,098.893,122.0048.8 %ผ่าน1,018.44318.1668.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,014.3019,259.00-174.6 %ไม่ผ่าน1,432.5570.3295.1 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี14,925.278,000.0046.4 %ผ่าน972.31112.4588.4 %ผ่าน
รจก.บางขวาง 183,552.27235,420.00-28.3 %ไม่ผ่าน1,886.40158.5591.6 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี40,200.4457,230.00-42.4 %ไม่ผ่าน640.58248.3561.2 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,705.89869.0067.9 %ผ่าน348.6465.0381.3 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,528.802,067.0054.4 %ผ่าน976.17221.7877.3 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี4,195.021,828.0056.4 %ผ่าน652.89228.5765.0 %ผ่าน
สปส.จ.นนทบุรี12,621.0412,713.00-0.7 %ไม่ผ่าน2,079.09142.5093.1 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,886.991,884.0061.4 %ผ่าน538.8076.0485.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,592.696,061.00-32.0 %ไม่ผ่าน525.06314.9540.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 126,016.3913,926.0046.5 %ผ่าน351.9995.1973.0 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 221,940.2013,372.0039.1 %ผ่าน615.99716.49-16.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี20,380.2816,085.0021.1 %ผ่าน650.96364.5144.0 %ผ่าน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,145.2411,423.00-59.9 %ไม่ผ่าน178.0145.7274.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,641.244,701.00-1.3 %ไม่ผ่าน337.46168.2150.2 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี87,166.1722,434.0074.3 %ผ่าน456.55846.27-85.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,563.5521,428.00-29.4 %ไม่ผ่าน2,347.66710.0969.8 %ผ่าน
สถาบันทันตกรรม82,201.1276,000.007.5 %ไม่ผ่าน196.28180.268.2 %ไม่ผ่าน
สถาบันโรคทรวงอก778,863.81628,032.0019.4 %ไม่ผ่าน11,754.08545.2795.4 %ผ่าน
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ204,410.38140,000.0031.5 %ผ่าน344.151,508.66-338.4 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,753.102,771.0026.2 %ผ่าน751.85159.0278.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,502.44659.0073.7 %ผ่าน272.5797.8864.1 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี142,448.3023,000.0083.9 %ผ่าน51,171.014,710.3590.8 %ผ่าน
รวม 1,929,954 1,532,711 20.58 % ผ่าน 114,106 19,919 82.54 % ผ่าน