สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,450.35454.0081.5 %ผ่าน570.35186.6967.3 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย23,368.0024,001.34-2.7 %ไม่ผ่าน84.7593.44-10.3 %ไม่ผ่าน
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,715.194,555.503.4 %ไม่ผ่าน104.0046.6855.1 %ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,816.651,150.0059.2 %ผ่าน855.60158.0781.5 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,786.751,170.0058.0 %ผ่าน415.3731.1192.5 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย17,846.2510,184.0042.9 %ผ่าน3,099.49505.4083.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,553.64486.0089.3 %ผ่าน320.0447.5085.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,130.47489.0084.4 %ผ่าน453.68104.5077.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,451.00606.0082.4 %ผ่าน300.0166.5077.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว775.7540.0094.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,029.60370.0087.8 %ผ่าน416.8051.3087.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว7,679.06148.0098.1 %ผ่าน410.140.9599.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,588.28372.0089.6 %ผ่าน372.3973.1580.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,129.40499.0084.1 %ผ่าน321.7766.5079.3 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,338.831,010.0876.7 %ผ่าน396.6990.2577.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,025.81481.0084.1 %ผ่าน215.4766.5069.1 %ผ่าน
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,739.421.00100.0 %ผ่าน835.020.9099.9 %ผ่าน
ด่านศุลกากรท่าลี่6,857.936,055.0011.7 %ไม่ผ่าน1,406.54383.8672.7 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย5,046.354,734.206.2 %ไม่ผ่าน1,407.07632.0755.1 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,253.431,066.0052.7 %ผ่าน288.72194.4832.6 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,946.422,854.0027.7 %ผ่าน1,197.89796.7833.5 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,318.73672.0079.8 %ผ่าน893.63289.4967.6 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,488.11225.0091.0 %ผ่าน1,662.44118.2492.9 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,727.781,707.0063.9 %ผ่าน1,026.75522.7649.1 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,026.842,043.72-0.8 %ไม่ผ่าน562.5259.1189.5 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย4,808.112,005.6958.3 %ผ่าน1,673.29443.7373.5 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,996.872,328.0041.8 %ผ่าน1,311.9899.5692.4 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย9,670.487,359.4723.9 %ผ่าน1,426.07608.9857.3 %ผ่าน
ท่าอากาศยานเลย50,638.3735,780.7429.3 %ผ่าน591.00280.9052.5 %ผ่าน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,399.331,552.9554.3 %ผ่าน1,064.771.8599.8 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,514.43ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน81.27ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,986.72745.0075.1 %ผ่าน931.1931.1196.7 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,572.60557.0078.3 %ผ่าน760.52208.4772.6 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,132.102,635.1715.9 %ไม่ผ่าน969.69211.2878.2 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดเลย5,948.811,770.0070.2 %ผ่าน2,110.652,144.00-1.6 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,412.161,621.0052.5 %ผ่าน1,102.79567.6848.5 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,513.85ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน969.69131.3286.5 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย12,685.147,897.3537.7 %ผ่าน1,388.05108.9292.2 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย10,927.381,787.0083.6 %ผ่าน1,007.73314.3168.8 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,188.481,180.9163.0 %ผ่าน988.71256.4174.1 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย6,083.712,433.0060.0 %ผ่าน1,159.85247.4878.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย5,476.702,053.7762.5 %ผ่าน1,292.9987.1193.3 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,037.853,092.31-1.8 %ไม่ผ่าน817.57103.1287.4 %ผ่าน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,534.341,902.0081.9 %ผ่าน836.58243.8970.8 %ผ่าน
เรือนจำจังหวัดเลย28,375.4330,243.68-6.6 %ไม่ผ่าน908.70224.0275.3 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,038.55357.0082.5 %ผ่าน627.41102.7083.6 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,129.51809.0074.1 %ผ่าน931.65191.3579.5 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย961.99330.0065.7 %ผ่าน779.53119.4884.7 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,105.324,083.570.5 %ไม่ผ่าน1,007.73326.7667.6 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,586.772,679.5041.6 %ผ่าน1,350.02242.7882.0 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,323.142,130.4970.9 %ผ่าน1,958.53240.5487.7 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 124,546.1713,576.8944.7 %ผ่าน2,626.85190.1192.8 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 214,893.6810,500.2529.5 %ผ่าน1,554.49822.5047.1 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 319,196.487,230.7862.3 %ผ่าน1,618.39314.8580.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู5,732.075,902.95-3.0 %ไม่ผ่าน1,573.00465.4270.4 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย29,426.94739.6297.5 %ผ่าน329.2827.1291.8 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย54,435.2110,178.0081.3 %ผ่าน1,016.17183.3082.0 %ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง10,162.593,443.4066.1 %ผ่าน769.9128.0196.4 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคเลย74,850.4931,705.0157.6 %ผ่าน1,657.29358.9078.3 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย75,394.5419,097.0874.7 %ผ่าน958.91242.7174.7 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,611.3613,011.00-51.1 %ไม่ผ่าน2,258.582,482.89-9.9 %ไม่ผ่าน
โรงพยาบาลเลย468,480.53415,058.6611.4 %ไม่ผ่าน2,319.612.8599.9 %ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,522.622,628.0025.4 %ผ่าน1,045.76189.8481.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,271.281,008.0055.6 %ผ่าน722.47191.3773.5 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 35,057.017,872.4577.5 %ผ่าน4,390.943,248.3626.0 %ผ่าน
รวม 1,146,691 724,661 36.80 % ผ่าน 68,425 20,872 69.50 % ผ่าน