สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนเมษายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย3,182.091.00100.0 %ผ่าน509.0093.1781.7 %ผ่าน
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,175.3423,591.64-6.4 %ไม่ผ่าน67.2182.87-23.3 %ไม่ผ่าน
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,159.102,805.0011.2 %ไม่ผ่าน699.16123.2282.4 %ผ่าน
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,822.86843.0070.1 %ผ่าน593.770.09100.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย18,202.447,469.9659.0 %ผ่าน2,049.29241.3088.2 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,123.95408.0092.0 %ผ่าน325.4562.0081.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,529.32475.0089.5 %ผ่าน374.0961.9883.4 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,902.38296.0094.0 %ผ่าน322.6361.9480.8 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,402.62163.0096.3 %ผ่าน442.2030.9893.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,627.83480.0089.6 %ผ่าน324.4361.6681.0 %ผ่าน
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,404.71294.0093.3 %ผ่าน411.6661.9185.0 %ผ่าน
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 26,384.485,171.1019.0 %ไม่ผ่าน2,564.9651.2498.0 %ผ่าน
ด่านศุลกากรหนองคาย47,826.8048,839.41-2.1 %ไม่ผ่าน2,011.26149.7692.6 %ผ่าน
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย4,952.546,627.54-33.8 %ไม่ผ่าน1,212.59588.0551.5 %ผ่าน
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,490.052,267.9535.0 %ผ่าน604.08132.0878.1 %ผ่าน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,892.471,234.0068.3 %ผ่าน1,022.43287.8671.8 %ผ่าน
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,907.35831.0071.4 %ผ่าน726.32352.5051.5 %ผ่าน
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย6,121.01433.0092.9 %ผ่าน661.13115.1282.6 %ผ่าน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,290.521,934.0063.4 %ผ่าน813.271,040.37-27.9 %ไม่ผ่าน
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,324.811,757.0059.4 %ผ่าน953.24168.9382.3 %ผ่าน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,590.652,268.5236.8 %ผ่าน889.3286.1690.3 %ผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,595.722,620.5843.0 %ผ่าน815.2020.0297.5 %ผ่าน
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย12,401.719,211.1625.7 %ผ่าน1,079.48319.2370.4 %ผ่าน
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,151.53703.0077.7 %ผ่าน718.17344.3852.0 %ผ่าน
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย24,384.13609.0097.5 %ผ่าน226.070.9599.6 %ผ่าน
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,649.931,074.0070.6 %ผ่าน737.1560.2591.8 %ผ่าน
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,855.51528.0081.5 %ผ่าน604.08183.2369.7 %ผ่าน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,107.453,657.3011.0 %ไม่ผ่าน1,079.48143.9986.7 %ผ่าน
สำนักงานจังหวัดหนองคาย7,321.465,179.0029.3 %ผ่าน1,554.881,403.239.8 %ไม่ผ่าน
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,594.244,208.008.4 %ไม่ผ่าน1,269.64339.6373.2 %ผ่าน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย4,740.823,373.0028.9 %ผ่าน1,554.88662.6057.4 %ผ่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย4,928.763,391.9631.2 %ผ่าน1,079.4846.5895.7 %ผ่าน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย2,960.774,293.00-45.0 %ไม่ผ่าน642.11350.9345.3 %ผ่าน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,396.162,317.4431.8 %ผ่าน813.25171.8878.9 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,853.962,446.0158.2 %ผ่าน870.30298.1365.7 %ผ่าน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย6,179.431,251.1379.8 %ผ่าน984.40178.8081.8 %ผ่าน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,014.512,009.4033.3 %ผ่าน509.00ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
สถานพินิจฯหนองคาย11,045.861,746.0084.2 %ผ่าน629.66182.9171.0 %ผ่าน
รจจ.หนองคาย 60,772.3228,459.4053.2 %ผ่าน699.14146.0079.1 %ผ่าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,617.16673.0074.3 %ผ่าน509.00167.3067.1 %ผ่าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,208.992,134.6649.3 %ผ่าน1,003.41445.4655.6 %ผ่าน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,496.45551.0077.9 %ผ่าน547.03191.1065.1 %ผ่าน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย3,706.584,215.76-13.7 %ไม่ผ่าน946.37373.4360.5 %ผ่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย2,919.16ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน604.08117.9880.5 %ผ่าน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย3,377.7321.6399.4 %ผ่าน813.25176.2678.3 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 180,206.6118,552.0376.9 %ผ่าน1,431.39412.2871.2 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 230,908.6213,460.0056.5 %ผ่าน1,489.27141.6890.5 %ผ่าน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย5,762.737,840.94-36.1 %ไม่ผ่าน1,373.35408.2170.3 %ผ่าน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย5,275.603,720.9629.5 %ผ่าน117.58191.62-63.0 %ไม่ผ่าน
วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย31,150.9313,562.0056.5 %ผ่าน507.81299.7441.0 %ผ่าน
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย82,961.5729,934.0163.9 %ผ่าน1,268.51582.3054.1 %ผ่าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย61,350.3837,060.6639.6 %ผ่าน612.89259.9157.6 %ผ่าน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,796.7914,269.34-11.5 %ไม่ผ่าน1,709.261,392.3118.5 %ไม่ผ่าน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,241.501,052.0067.5 %ผ่าน699.16323.2953.8 %ผ่าน
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,066.76748.0075.6 %ผ่าน394.90153.3161.2 %ผ่าน
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย34,660.34ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน3,055.68ไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ผ่าน
รวม 669,396 333,064 50.24 % ผ่าน 46,962 14,342 69.46 % ผ่าน